1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis IKI PREMIJA lojalumo programos taisyklėmis (toliau – Taisyklės) yra reglamentuojami IKI Lietuva, UAB ir IKI PREMIJA lojalumo programos  dalyvio santykiai, atsirandantys išduodant ir aptarnaujant IKI PREMIJA/IKI PREMIJA Senjorams lojalumo kortelę bei suteikiant IKI Premija lojalumo programos privalumus šios programos dalyviui.

1.2. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

1.2.1. IKI – IKI Lietuva, UAB, juridinio asmens kodas 110193723, buveinės adresas Pilaitės pr. 42, 06222 Vilnius,  nemokamas informacijos telefono numeris 8 800 11 454, el. p. [email protected].

1.2.2. IKI Premija – Klientui išduodama lojalumo kortelė IKI Premija.

1.2.3. Senjorų kortelė – Klientui išduodama lojalumo kortelė IKI Premija Senjorams.

1.2.4. Kortelė – IKI Premija ir Senjorų kortelė kartu.

1.2.5. Debetinė kortelė – debetinė mokėjimo kortelė IKI PREMIJA / IKI PREMIJA Senjorams, kuri Klientams buvo išduodama iki 2016 m. gegužės 14 d. ir su kuria buvo galima atsiskaityti už prekes Parduotuvėje iki 2017 m. gegužės 14 d.

1.2.6. Klientas – Kortelės turėtojas, dalyvaujantis Lojalumo programoje.

1.2.7. Anketa – IKI nustatytos formos Kortelės išdavimo popierinė anketa.

1.2.8. Parduotuvė – parduotuvė iki, iki Express.

1.2.9. Lojalumo programa – Klientui skirta IKI Premija lojalumo programa, suteikianti teisę Klientui gauti specialius pasiūlymus ir nuolaidas Parduotuvėje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.2.10. Paskyra –  interneto svetainėje adresu www.iki.lt/premija esanti asmeninė Kliento paskyra, susieta su Kortele, kurioje Klientui pateikiami pasiūlymai, suteikiama galimybė valdyti savo pasirinkimus ir kiti galimi funkcionalumai.

1.2.11. Asmeniniai pasiūlymai – Paskyroje ir/arba kasos kvituose, ir/arba telefonu, ir/arba elektroniniu paštu, ir/arba kitais būdais Klientui pateikiami individualizuoti (pavyzdžiui, remiantis pirkimo istorija, Kortelės naudojimo vietomis ar kitais požymiais) specialiai parinkti, pritaikyti ir asmeniškai skirti Lojalumo programos pasiūlymai, kuriais Klientas gali pasinaudoti su Kortele Parduotuvėse.

1.2.12. Partneris – fizinis ar juridinis asmuo, bendradarbiaujantis su IKI ir teikiantis specialius pasiūlymus Lojalumo programos dalyviams.

1.3. Kortelė išduodama ir naudojama vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.

1.4. Kortelės turėtojui Parduotuvėje pateikus Kortelę, taikomos Taisyklės, galiojančios Kortelės pateikimo metu.

2. Lojalumo programos privalumai

2.1. IKI suteikia Klientui šiuos Lojalumo programos privalumus:

2.1.1. Asmeninius pasiūlymus, tai yra IKI specialiai Klientui parinkti, pritaikyti ir jam skirti konkrečios nuolaidos prekei, prekių grupei, pirkinių krepšeliui ar kitokių nuolaidų pasiūlymai, kuriais Klientas gali pasinaudoti su Kortele Parduotuvėse ar Partnerių paslaugų teikimo vietose.

2.1.2. IKI specialūs pasiūlymai Kliento gimtadienio proga, suteikiantys nustatyto dydžio nuolaidą visam pirkinių krepšeliui. Daugiau informacija, sąlygos ir išimtys yra skelbiama https://iki.lt/specialios-akcijos/jusu-gimtadienio-proga/;

2.1.3. Klientui, turinčiam IKI Premija kortelę, 5% nuolaida IKI GOURMET prekių ženklais pažymėtoms prekėms. Daugiau informacijos, sąlygos ir išimtys yra skelbiama interneto svetainėje www.iki.lt.

2.1.4. Specialūs IKI pasiūlymai Senjorų kortelės turėtojams

2.1.4.1. Kiekvieną dieną Parduotuvėse iki 11:00 val. su Senjorų kortele suteikiama -10% nuolaida visoms prekėms. Daugiau informacijos, sąlygos ir išimtys Parduotuvėse ir interneto svetainėje www.iki.lt

2.1.5. Partnerių pasiūlymai

2.1.5.1. Kortelės turėtojas Partnerių paslaugų teikimo ar/ir prekių pardavimo vietose gali pasinaudoti pasiūlymais, apie kuriuos skelbiama Partnerių interneto svetainėse, Partnerių paslaugų ar/ir prekių pardavimo vietose. Kortelės Partneriai ir taikomi pasiūlymai su Kortele skelbiami interneto svetainėje www.iki.lt .

2.1.6. Žaidimai ir akcijos. Klientai turi galimybę dalyvauti IKI organizuojamuose žaidimuose ir akcijose, kuriose Klientai gali laimėti įvairius prizus ar gauti kitas naudas. Informacija apie konkrečias akcijas ar žaidimus yra skelbiama IKI interneto svetainėje,  ir/ar prekybos vietoje, ir/ar kitais būdais ar priemonėmis.

2.1.7. Kiti Lojalumo programos privalumai, apie kuriuos Klientas gali būti informuojamas Parduotuvėse, IKI interneto svetainėje, pirkimo kvituose ir kituose informavimo kanaluose.

3. Kortelės išdavimas

3.1. Kortelę bet kurioje Parduotuvėje gali įsigyti fizinis asmuo nuo 16 metų, užpildęs Anketą ir pateikęs duomenis, kurie Anketoje nurodyti kaip privalomus  pateikti (pažymėti žvaigždute „*“), bei sumokėjęs Kortelės išdavimo mokestį – 0,87 EUR.  Informacija apie Jūsų pateikiamų asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta Taisyklių 7 dalyje „Privatumo politika“.

3.2. Jei Klientas pageidauja gauti Senjorų kortelę, Klientui užpildžius Anketą, Parduotuvės darbuotojas turi teisę paprašyti Kliento pateikti pensijos gavėjo ir/ar neįgaliojo pažymėjimą. Nepateikus Parduotuvės darbuotojui pensijos gavėjo ir/ar neįgaliojo pažymėjimo, Klientui išduodama IKI Premija kortelė.

3.3. Nepateikus Anketoje privalomų nurodyti duomenų ir/ar nepasirašius Anketos, ir/ar neįrašant Anketos pasirašymo datos, Kortelė neišduodama arba blokuojama be atskiro įspėjimo.

3.4. SVARBU: Užpildytos popierinės Anketos duomenys į Lojalumo programos duomenų bazę suvedami per 14 darbo dienų nuo  Anketos įteikimo Parduotuvės darbuotojui.

3.5. IKI turi teisę keisti Kortelės išdavimo mokesčio dydį, apie tai prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų paskelbus interneto svetainėje www.iki.lt.

3.6. Kortelė yra IKI nuosavybė.

3.7. Klientui gali būti išduodama tik 1 (viena) Kortelė.

3.8. Kortelė yra asmeninė ir ja gali naudotis tik tas asmuo, kurio vardu išduota Kortelė. IKI turi teisę paprašyti asmens dokumento, siekiant įsitikinti, kad Kortele naudojasi tas asmuo, kurio vardu išduota Kortelė.

3.9. Jei Klientas, jau turintis Kortelę, įsigyja/turi dar vieną Kortelę, IKI turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro įspėjimo blokuoti anksčiau Klientui išduotą Kortelę.

4. Kortelės praradimas ir pakeitimas

4.1. Praradus Kortelę, Klientas turi apie tai pranešti IKI,  vienu iš pasirinktų būdu: nemokamu IKI infolinijos telefonu 8 800 114 54 (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.) arba el. p. [email protected], [email protected].

4.2. IKI, gavusi iš Kliento pranešimą apie Kortelės  praradimą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas užblokuoja Kortelę. Užblokuota Kortelė yra neaktyvi ir naudojantis tokia Kortele Klientui netaikoma Lojalumo programa.

4.3. Per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie Kortelės praradimą pateikimo Klientas gali raštu prašyti atblokuoti Kortelę. Jei Kortelė užblokuota ir per nustatytą terminą neatblokuojama, Klientas nebegali toliau naudotis Kortele.

4.4. Klientui pametus, sugadinus, ar kitu būdu praradus Kortelę, nauja Kortelė išduodama Klientui bet kurioje Parduotuvėje užpildžius Anketą ir sumokėjus Kortelės išdavimo mokestį – 0,87 EUR, o anksčiau Klientui išduota Kortelė  yra užblokuojama.

4.5. Jei Klientas keičia IKI Premija / IKI Premija Senjorams į kitą IKI Premija / IKI Premija Senjorams ir Anketoje nurodo keičiamos Kortelės numerį, nauja IKI Premija / IKI Premija Senjorams išduodama nemokamai, o anksčiau Klientui išduota IKI Premija / IKI Premija Senjorams yra užblokuojama.

4.6. Pakeitus Kortelę, Kliento pirkimų istorija Parduotuvėse į naujai įsigytą Kortelę nėra perkeliama ar kitaip neatvaizduojama.

4.7. Siekiant užtikrinti ilgesnį Kortelės veikimo laiką, Klientui rekomenduojama saugoti Kortelę nuo bet kokių mechaninių pažeidimų, aukštos temperatūros ar elektromagnetinio poveikio.

4.8. Nuo 2017 m. gegužės 15 d., kuomet panaikinta galimybė naudotis Kortele mokėjimams, visos Kortelės ir toliau galioja kaip lojalumo kortelės, su kuriomis Parduotuvėse teikiamos naudos pagal tuo metu galiojančią lojalumo programą (-as).

5. Dalyvavimo Lojalumo programos pabaiga

5.1. Kliento dalyvavimas Lojalumo programoje gali būti nutrauktas ir Kortelė užblokuota Taisyklių 4.2. punkte nurodytu terminu tokiais atvejais:

5.1.1. Klientui pateikus prašymą nutraukti jo dalyvavimą Lojalumo programoje;

5.1.2. Jei Klientas nė karto nenaudojo Kortelės Parduotuvėse ilgiau kaip 1 (vienerius) metus;

5.1.3. Klientui nesilaikant šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų arba IKI kilus įtarimui, jog Kortele arba jos duomenimis naudojasi asmenys, neturintys teisės ja naudotis, ar Kortelės naudojimas pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5.1.4. IKI sprendimu nutraukus Lojalumo programą.

6. Paskyra

6.1. Paskyros sukūrimas:

6.1.1. Prisijungimas prie Paskyros yra susietas su galiojančia Kortele, todėl kiekvienai Kortelei gali būti sukurta tik viena Paskyra;

6.1.2. Jei Klientas įsigijo naują Kortelę ar/arba pakeitė Kortelę, prisijungti prie Paskyros galima tik po 14 darbo dienų nuo Kortelės įsigijimo ar/arba pakeitimo.

6.1.3. Pirmą kartą, registruojantis Paskyroje, Klientas turi nurodyti savo elektroninį paštą ir telefono numerį tam, kad IKI galėtų atpažinti Klientą. Jei Kliento nurodyti duomenys (elektroninis paštas ir telefono numeris) atitinka nurodytus Anketoje, Klientas susikuria individualius prisijungimo duomenis. Tuo atveju, jei Kliento įvestas elektroninis paštas arba telefono numeris nesutampa su nurodytais Anketoje, Klientas turi galimybę atnaujinti duomenis Paskyros sukūrimo metu.  Klientui neatlikus šiame punkte nurodytų veiksmų, IKI negalės atpažinti Kliento ir jam atitinkamai negalės būti sukurta Paskyra.

6.1.4. Sėkmingos registracijos atveju, Klientas į savo elektroninį paštą gauna pranešimą, kuriame prašoma patvirtinti registraciją – paspausti nuorodą. Paspaudus nuorodą, Klientas vėl grąžinamas į Paskyros langą su prašymu susikurti slaptažodį bei prisijungti prie Paskyros.

6.1.5. Klientas yra atsakingas už susikurtų prisijungimo prie Paskyros duomenų saugojimą ir neatskleidimą kitiems asmenims, ir už bet kuriuos veiksmus, kurie atliekami, Klientui prisijungus prie Paskyros.

6.2. Paskyroje Klientas gali:

6.2.1. savarankiškai atnaujinti Anketoje nurodytus duomenis ir pasirinkimus. Paskyroje Kliento padaryti pakeitimai bus įrašomi į IKI duomenų bazę per 5 darbo dienas;

6.2.2. susipažinti su Asmeniniais pasiūlymais ir kitais IKI pasiūlymais;

6.2.3. peržiūrėti paskutinių 3 (trijų) mėnesių Parduotuvėse su Kortele atliktų pirkimų istoriją;

6.2.4. atnaujinti profilio informaciją;

6.2.5. atlikti kitus galimus veiksmus, pakeisti pasirinkimus.

7. Privatumo politika

7.1. Asmens duomenų apimtis, tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai. Įsigyjant Kortelę ir užpildant Anketą Klientas pateikia Kortelei išduoti, Lojalumo programai vykdyti ir administruoti būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, mobilaus telefono numerį, gimimo datą. Klientas gali Anketoje nurodyti adresą, lytį, elektroninį paštą, kuris, įskaitant mobilaus telefono numerį, naudojamas bendravimo su Klientu tikslais ir yra būtinas, jeigu Klientas ketina prisijungti prie Paskyros. Naudojant Kortelę IKI taip pat gauna ir tvarko duomenis apie Kliento pirkinius (parduotuvės, prekės, kiekiai, kainos, nuolaidos, pirkimo laikas). Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būtinybė įvykdyti susitarimą su Klientu dėl Kortelės išdavimo ir aptarnavimo.

7.2 Kliento nurodyti Anketoje duomenys kartu su pirkinių istorija naudojami automatizuotai įvertinant Klientų poreikius ir pomėgius, siekiant pagal juos pritaikyti Klientui siūlomas nuolaidas ir siunčiamą rinkodaros informaciją – Asmeninius pasiūlymus, jeigu Klientas dėl to neprieštarauja. Klientų profiliai sudaromi įvertinant įvairius demografinius požymius ir pirkinių tendencijas, pavyzdžiui, jeigu Klientas gyvena šalia konkrečios IKI parduotuvės ir neretai perka daržovių, jis gali būti įtrauktas į Klientų grupę, kuri bus informuojama apie akcijas daržovėms toje IKI parduotuvėje. Šių duomenų tvarkymo profiliavimo tikslais teisinis pagrindas – būtinybė siekti IKI teisėtų interesų pritaikant IKI paslaugas kiek įmanoma Klientų poreikiams bei efektyvinant IKI verslą.
Anketoje nurodytas Kliento mobilaus telefono numeris ir/ar el. paštas taip pat naudojamas, siekiant IKI  atsiųsti Klientui naudingos informacijos apie IKI prekes ir taikomas nuolaidas bei pasiteirauti nuomonės apie vykdomą Lojalumo programą, parduodamas prekes/teikiamas paslaugas, Parduotuvių veiklą, pakviesti sudalyvauti IKI tyrimuose ar apklausose. Naudinga informacija apie prekes, taikomas nuolaidas taip pat gali būti pateikta ir Parduotuvėse, kasos kvituose ir/ar kitais būdais ir priemonėmis. Šių duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais teisinis pagrindas –  IKI teisėtas interesas pritaikyti savo paslaugas kiek įmanoma klientų poreikiams bei efektyvinti IKI verslą.

7.3. Duomenų gavėjai. Kliento asmens duomenų valdytojas yra IKI. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – tel. 8 5 260 17 00, el. p. [email protected].

7.4. Klientų duomenų konfidencialumui ir saugumui užtikrinti taikomos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės. Klientų duomenis gali matyti tik tie IKI darbuotojai, kuriems tai būtina tais tvarkymo tikslais, kurie nurodyti šiose Taisyklėse.

7.5. Klientų duomenis taip pat gali pasiekti IKI partneriai, teikiantys informacines sistemas lojalumo kortelėms aptarnauti, teikiantys reklaminių pranešimų SMS žinutėmis bei el. paštu siuntimo paslaugas, kiti IKI partneriai, teikiantis paslaugas, susijusias su Kortele ir/ar Lojalumo programa, tiek, kiek būtina jų paslaugų teikimo tikslais. Visi pasitelkiami IKI partneriai yra įsipareigoję tvarkydami Klientų duomenis griežtai laikytis konfidencialumo.

7.6. Duomenų saugojimo terminas.

Duomenų kategorijaDuomenų tvarkymo terminas
Kortelės išdavimo anketos duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, mob. tel. numeris, el. pašto adresas, gyv. vietos adresas, lytis, lojalumo kortelės iki Premija/iki Premija Senjorams kortelės numerisduomenys tvarkomi tol, kol Klientas naudojasi Kortele ir 10 metų po Kortelės užblokavimo
Lojalumo programą aptarnaujančioje sistemoje fiksuoti Kliento dalyvavimo lojalumo programoje duomenys: kortelės išdavimo, aktyvavimo keitimo, data, susietų kortelių numeriai ir pan.)duomenys tvarkomi tol, kol Klientas naudojasi Kortele ir 10 metų po Kortelės užblokavimo
Kliento pirkimo duomenys: pirkinio krepšelis (prekės, kiekiai, kainos), pirkimo data ir laikas, pirkimo suma, atsiskaitymo būdas, lojalumo kortelės iki Premija/iki Premija Senjorams kortelės numeris, parduotuvės numeris ir adresas2 metai
Elektroninė kasos juosta, kurioje tekstiniu formatu saugoma pirkimo čekių informacija6 metai
Apibendrinti (suminiai) Kliento pirkimo duomenys7 metai
Klientui pateiktų asmeninių pasiūlymų siuntimo duomenys (SMS žinutės)3 mėnesiai po išsiuntimo
Klientų duomenys el. pašto pranešimams siųsti, kurie tvarkomi pranešimų siuntimo sistemose tiesioginės rinkodaros tikslais2 metai po paskutinės kliento reakcijos (laiško atidarymo, nuorodos laiške paspaudimo ir pan.)
Klientų telefonų numeriai, naudojami SMS tiesioginės rinkodaros pranešimams siųsti5 metai po paskutinio pirkimo
Klientų pirkimų duomenys, naudojami profiliavimuiNe senesni negu 2 metai

7.7. Klientų teisės. Klientas užpildydamas Anketą gali nurodyti, kad nesutinka su jo duomenų tvarkymu profiliavimo ar tiesioginės rinkodaros tikslais, pažymėdamas savo pasirinkimą Anketoje. Klientas bet kada po Anketos pateikimo turi teisę  išreikšti nesutikimą su duomenų tvarkymu profiliavimo ar tiesioginės rinkodaros tikslais, susisiekdamas su IKI el.p. [email protected] arba paštu IKI Lietuva, UAB, Pilaitės pr. 42, 06222 Vilnius.

7.8. Klientas turi teisę bet kada susisiekęs su IKI el.p. [email protected] arba paštu IKI Lietuva, Pilaitės pr. 42, 06222 Vilnius, Vilnius, arba su IKI duomenų apsaugos pareigūnu el. p. [email protected], susipažinti su jo tvarkomais asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis, reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą.

7.9. Manydamas, kad jo teisės į privatumą buvo pažeistos, Klientas gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai,  tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas [email protected].

8. Papildoma informacija dėl Debetinių kortelių

8.1. Nuo 2016 m. gegužės 15 d. Debetinės kortelės sąskaitos papildymas nėra galimas grynaisiais pinigais, mokėjimo nurodymu ar kitu būdu.

8.2. Nuo 2017 m. gegužės 15 d. Debetinės kortelės sąskaitoje esančių pinigų negalima panaudoti atsiskaitymui Parduotuvėje.

8.3. Klientui nepanaudojus Debetinės kortelės sąskaitoje esančio pinigų likučio iki 2017 m. gegužės 14 d., Klientas turi teisę nuo 2017 m. gegužės 15 d. iki 2017 m. birželio 30 d. bet kurioje Parduotuvėje užpildyti prašymą Debetinėje kortelės sąskaitoje esantiems pinigams grąžinti, nurodant sąskaitą, į kurią IKI per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, perves Klientui Debetinės kortelės sąskaitoje turėtą pinigų likutį.

8.4. Klientui pageidaujant nutraukti Debetinės kortelės naudojimą ir susigrąžinti Debetinės kortelės sąskaitoje esantį pinigų likutį, Klientas privalo raštu pranešti IKI apie atsisakymą toliau naudotis  Debetine kortele  ir tikslią datą, nuo kurios jis nebepageidauja naudotis Debetine kortele. Debetinės kortelės sąskaitoje esantis pinigų likutis grąžinamas Klientui, pervedant pinigus į kitą, Kliento prašyme nurodytą, sąskaitą ne vėliau nei per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Debetinės kortelės uždarymo.

8.5. Jeigu Debetinės kortelės sąskaitoje atsirado įsiskolinimas (kreditas), nors Klientui IKI kredito nesuteikė, tai Klientas privalo padengti susidariusį įsiskolinimą (kreditą) nedelsiant, jei su IKI nesusitariama  kitaip.

8.6. Kiekvieno atsiskaitymo Debetine kortele metu kasos kvite yra spausdinamas Debetinės kortelės sąskaitos likutis.

8.7. Klientas, pastebėjęs netikslumų Debetinės kortelės likutyje ar ataskaitoje, nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip  1 (vieną) darbo dieną, žodžiu informuoja IKI dėl pastebėtų ataskaitoje klaidų ir/arba kitų netikslumų, o per 3 (tris) darbo dienas patvirtina pretenziją raštu. IKI gautą Kliento pretenziją išnagrinėja per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiškos pretenzijos gavimo.

8.8. Debetinės kortelės uždarymas neatleidžia Kliento nuo pareigos padengti visus įsiskolinimus, atsiradusius naudojant Debetinę kortelę.

8.9. Klientas privalo grąžinti IKI visas be pagrindo į Kortelės sąskaitą įplaukusias pinigų sumas.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šios Taisyklės skelbiamos interneto svetainėje www.iki.lt.

9.2. IKI turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, atnaujinti ar panaikinti šias Taisykles ar nutraukti Lojalumo programą apie tai iš anksto asmeniškai nepranešus Kortelės turėtojui. Apie šiame punkte nurodytus IKI sprendimus Klientai informuojami interneto svetainėje www.iki.lt ir/ar Parduotuvėse,  ir/ar kitomis pasirinktomis priemonėmis ir būdais.

9.3. Aktuali ir detali informacija apie Kortelę ir Lojalumo programą yra teikiama interneto svetainėje www.iki.lt, IKI nemokamu  infolinijos telefonu 8 800 11 454 (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.).

Paskutinį kartą taisyklės atnaujintos 2021.04.16