Korupcijos prevencija

IKI  pasisako tik už sąžiningus verslo ryšius ir aktyviai priešinasi korupcijai ir bet kokiai kitai nusikalstamai ekonominei veiklai. Savo veikloje IKI vadovaujasi Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, „REWE Group“ (toliau – Grupė) Etikos kodeksu, gairėmis ir kitais vidaus teisės aktais. Siekiant užtikrinti IKI taikomų teisės aktų nuostatų laikymąsi, IKI veikia Grupės sukurta ir įdiegta vidaus valdymo ir rizikos kontrolės sistema.

Visi IKI darbuotojai yra atsakingi už sąžiningą ir teisingą elgesį kiekvienoje situacijoje. Mūsų atitikties specialistų užduotis yra teikti informaciją atitikties tema, užkirsti kelią rizikoms ir reaguoti į pažeidimus. Todėl kuriant sąžiningą ir korupcijai atsparią verslo aplinką IKI darbuotojai yra apmokomi ir, esant poreikiui, individualiai konsultuojami.

Plačiau apie korupcijos prevenciją


Žmogaus teisės

Plačiau apie Žmogaus teises galite skaityti čia


Etikos kodeksas

IKI darbuotojų elgesį reglamentuoja Grupės Elgesio kodeksas (toliau – Elgesio kodeksas), su kuriuo visi darbuotojai supažindinami įdarbinimo metu: gamybos, produkcijos ir parduotuvių darbuotojams jo kopija įteikiama kartu su darbo sutartimi, o naujai priimti administracijos darbuotojai su jo turiniu privalomai susipažįsta el. būdu. Elgesio kodeksas bet kuriuo metu visiems darbuotojams yra prieinamas elektroninėje mokymų platformoje ir vidiniame IKI kompiuteriniame tinkle.

Etikos kodekse yra nustatyti 7 profesinio elgesio principai, kuriais IKI vadovaujasi, įgyvendinant korupcijos prevencijos politiką:

  • Pagarba
  • Lojalumas
  • Sąžiningumas
  • Patikimumas
  • Skaidrumas
  • Garbė
  • Tvarumas

IKI administracijos darbuotojai kas metus atlieka Elgesio kodekso žinių patikrinimą el. būdu. Šis elektroninis žinių atnaujinimo kursas yra privalomas administracijos darbuotojams. Kiti darbuotojai visada turi galimybę susipažinti su Elgesio kodekso turiniu ir atnaujinti žinias elektroninių mokymų sistemoje ir vidiniame IKI kompiuteriniame tinkle.

Plačiau apie etikos kodeksą


Pranešėjų apsauga

Siekiant užtikrinti tinkamą Etikos kodekso nuostatų įgyvendinimą, korupcinių pažeidimų prevenciją, skaidrumą ir pasitikėjimą, o taip pat įgyvendinti Lietuvos Respublikos pranešėjų įstatymo reikalavimus, IKI yra įdiegta Skaidrumo linija, kuri sudaro sąlygas asmenims anonimiškai, konfidencialiai pateikti informaciją apie galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus.

Pranešti apie pažeidimus gali esami arba buvę IKI darbuotojai ir/ar bet kurie kiti tretieji asmenys (pvz., prekių, paslaugų, darbų tiekėjai).

Pranešti apie pažeidimą galima elektroniniu paštu: [email protected]


Skaidrumo politika

Plačiau apie skaidrumo politiką


Tiekėjų etikos kodeksas

Plačiau apie tiekėjų etikos kodeksą


Palengvinimo mokesčių draudimas

Kiekvienas IKI darbuotojas be išimties turi laikytis įstatymų reikalavimų, Elgesio kodekso ir kitų Grupės taisyklių bei nesudaryti prielaidų korupciniam ar sukčiavimo elementų turinčiam savo ar trečiųjų šalių elgesiui. Tai apima ir draudimą mokėti palengvinimo mokesčius (angl. facilitation payment). Palengvinimo mokesčiai – tai mažos vertės neoficialūs mokėjimai, kuriuos įmonės sumoka užsienyje dėl įprastos rutininės užduoties atlikimo, kurią įmonė turėtų/galėtų gauti įstatymo nustatyta tvarka).


Dovanų ir naudų taisyklės

Etikos kodeksas įpareigoja IKI darbuotojus priimant ir gaunant dovanas laikytis galiojančių teisės aktų bei taikomų vidaus teisės aktų. Kaip elgtis su dovanomis (kokios dovanos draudžiamos, ką reikia informuoti, gavus dovaną ir pan.) reglamentuoja Grupės Dovanų priėmimo ir teikimo gairės, kurios yra skelbiamos vidiniame visos Grupės portale, o taip pat IKI kompiuteriniame tinkle. Atitinkamos taisyklės yra nustatytos ir IKI teikiamai paramai/rėmimui, kuriems galioja Grupės Paramos ir Rėmimo gairės.

Plačiau apie dovanų politiką


Parama politinėms organizacijoms

IKI laikosi neutralios pozicijos šalyje veikiančių politinių jėgų atžvilgiu. Darbuotojų elgesys su politikais, galimos kilti grėsmės yra reglamentuotos Elgesio kodekse bei Grupės Paramos ir Rėmimo gairėse.