Lygios galimybės ir darbuotojų psichologinė gerovė – vieni svarbiausių „IKI“ prioritetų

Prekybos tinklas „Iki“ skiria ypatingą dėmesį ir savo pirkėjams, ir darbuotojams – bendrovei svarbu, kad žmonės čia jaustųsi gerbiami ir motyvuoti. Kad tai užtikrintų, „Iki“ veikia griežtai laikydamasi sutartos tvarkos, kultūros ir principų, apibrėžtų ir įtvirtintų įmonės dokumentais. Tarp jų – bendrovės lygių galimybių (nediskriminavimo) politikos ir smurto darbe prevencijos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarka.

Minėto dokumento tikslas – užtikrinti, kad „Iki“ būtų laikomasi lygių galimybių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, religijos, lytinės orientacijos ir kitų su darbuotojo užimamomis pareigomis nesusijusių aplinkybių. Šių principų paisoma ir priimant darbuotojus, ir tvarkant ar užbaigiant darbo santykius.

Tvarka siekiama užtikrinti psichologinio smurto darbo aplinkoje prevenciją, gerinti psichosocialines sąlygas darbo vietoje. „Iki“ yra įsipareigojusi puoselėti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojai jaustųsi orūs ir saugūs, nepatirtų jokio diskriminavimo, priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų.

Bendrovės lygių galimybių politikos ir smurto darbe prevencijos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarką apibrėžiančiame dokumente numatytos priemonės minėtiems tikslams pasiekti. Pavyzdžiui, nustatyti reikalavimai naujų darbuotojų atrankos procesui, siekiant, kad priimant į darbą bendrovėje visiems kandidatams būtų užtikrinamos lygios galimybės.

Numatyta, kad darbuotojams pagal teisės aktų reikalavimus sudaromos vienodos darbo sąlygos ir galimybės tobulinti kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbo patirties, gauti atostogas, lengvatas. Dokumente įtvirtinta, kad darbuotojams už tokį patį ar lygiavertį darbą mokamas vienodas darbo užmokestis, įtvirtintos kitos priemonės darbuotojų psichosocialinei gerovei užtikrinti.

Dokumente taip pat išdėstytos „Iki“ darbuotojų etikos taisyklės, kuriomis apibrėžiama, kad darbuotojų tarpusavio santykiai yra grindžiami pasitikėjimu, sąžiningumu, draugiškumu, taktiškumu ir mandagumu. Darbuotojai su kolegomis turi elgtis pagarbiai, laikytis sąžiningos konkurencijos bei profesinio solidarumo principų ir padėti vieni kitiems profesinėje veikloje. Įmonėje griežtai draudžiamas bet kokio pobūdžio smurtas. Be to, apibrėžiamos smurto ir priekabiavimo formos, nurodomi jų atpažinimo būdai.

„Iki“ lygių galimybių (nediskriminavimo) politikos ir smurto darbe prevencijos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarka apima ir prevencijos priemones bendrovės darbuotojų psichosocialinei gerovei užtikrinti. Dokumente numatytos prevencinės priemonės, taikomos ir darbuotojo, ir darbdavio lygmeniu.

„Iki“ nuolat stebi ir vertina šios politikos įgyvendinimo būklę. Bendrovė yra apibrėžusi ir detaliai aprašiusi pranešimų apie galimus tvarkos pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo funkciją. Už lygių galimybių įgyvendinimą, reguliarią smurto ir priekabiavimo prevencijos laikymosi kontrolę, taip pat pažeidimo atvejų registravimą ir analizę yra atsakingas „Iki“ Žmonių ir kultūros departamento vadovas.


Korupcijos prevencija

IKI  pasisako tik už sąžiningus verslo ryšius ir aktyviai priešinasi korupcijai ir bet kokiai kitai nusikalstamai ekonominei veiklai. Savo veikloje IKI vadovaujasi Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, „REWE Group“ (toliau – Grupė) Etikos kodeksu, gairėmis ir kitais vidaus teisės aktais. Siekiant užtikrinti IKI taikomų teisės aktų nuostatų laikymąsi, IKI veikia Grupės sukurta ir įdiegta vidaus valdymo ir rizikos kontrolės sistema.

Visi IKI darbuotojai yra atsakingi už sąžiningą ir teisingą elgesį kiekvienoje situacijoje. Mūsų atitikties specialistų užduotis yra teikti informaciją atitikties tema, užkirsti kelią rizikoms ir reaguoti į pažeidimus. Todėl kuriant sąžiningą ir korupcijai atsparią verslo aplinką IKI darbuotojai yra apmokomi ir, esant poreikiui, individualiai konsultuojami.

Plačiau apie korupcijos prevenciją


Žmogaus teisės

Plačiau apie Žmogaus teises galite skaityti čia


Etikos kodeksas

IKI darbuotojų elgesį reglamentuoja Grupės Elgesio kodeksas (toliau – Elgesio kodeksas), su kuriuo visi darbuotojai supažindinami įdarbinimo metu: gamybos, produkcijos ir parduotuvių darbuotojams jo kopija įteikiama kartu su darbo sutartimi, o naujai priimti administracijos darbuotojai su jo turiniu privalomai susipažįsta el. būdu. Elgesio kodeksas bet kuriuo metu visiems darbuotojams yra prieinamas elektroninėje mokymų platformoje ir vidiniame IKI kompiuteriniame tinkle.

Etikos kodekse yra nustatyti 7 profesinio elgesio principai, kuriais IKI vadovaujasi, įgyvendinant korupcijos prevencijos politiką:

 • Pagarba
 • Lojalumas
 • Sąžiningumas
 • Patikimumas
 • Skaidrumas
 • Garbė
 • Tvarumas

IKI administracijos darbuotojai kas metus atlieka Elgesio kodekso žinių patikrinimą el. būdu. Šis elektroninis žinių atnaujinimo kursas yra privalomas administracijos darbuotojams. Kiti darbuotojai visada turi galimybę susipažinti su Elgesio kodekso turiniu ir atnaujinti žinias elektroninių mokymų sistemoje ir vidiniame IKI kompiuteriniame tinkle.

Plačiau apie etikos kodeksą


Pranešėjų apsauga

Siekiant užtikrinti tinkamą Etikos kodekso nuostatų įgyvendinimą, korupcinių pažeidimų prevenciją, skaidrumą ir pasitikėjimą, lygias galimybes, ir užkirsti kelią diskriminacijai, o taip pat įgyvendinti Lietuvos Respublikos pranešėjų įstatymo reikalavimus, IKI yra įdiegta Skaidrumo linija, kuri sudaro sąlygas asmenims anonimiškai pateikti informaciją apie galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus. Nurodytais kontaktais galima pateikti pranešimą apie IKI pažeidimus susijusius su:

 • darbo etikos normomis
 • diskriminacija ir nusižengimais lygių galimybių principams
 • aplinkos apsauga
 • korupcija
  ir kt.

Pranešti apie pažeidimus gali esami arba buvę IKI darbuotojai ir/ar bet kurie kiti tretieji asmenys (pvz., prekių, paslaugų, darbų tiekėjai, klientai, kandidatai į atviras darbo vietas).

Pranešti apie pažeidimą galima elektroniniu paštu: [email protected]

IKI įsipareigoja užtikrinti informacijos konfidencialumą pagal galiojančius teisės aktus.


Skaidrumo politika

Plačiau apie skaidrumo politiką


Tiekėjų etikos kodeksas

Plačiau apie tiekėjų etikos kodeksą


Sąžiningos konkurencijos politika

IKI Lietuva savo veikloje savarankiškai ir nepriklausomai priima sprendimus dėl vykdomos komercinės veiklos sąlygų, įskaitant IKI Lietuva valdomų parduotuvių veiklos sąlygas. Konkurencijos teisės reikalavimų laikymasis yra svarbi IKI Lietuva komercinės politikos dalis, todėl IKI Lietuva siekia ir imasi visų reikalingų priemonių užtikrinti veiksmingą konkurencijos teisės normų laikymąsi bendrovėje.

Visiems tiekėjams, kurie tiekia prekes IKI Lietuva, yra taikoma Tiekėjo deklaracija dėl konkurencijos teisės reikalavimų laikymosi, kurios nuostatų tiekėjai įsipareigoja laikytis.


Palengvinimo mokesčių draudimas

Kiekvienas IKI darbuotojas be išimties turi laikytis įstatymų reikalavimų, Elgesio kodekso ir kitų Grupės taisyklių bei nesudaryti prielaidų korupciniam ar sukčiavimo elementų turinčiam savo ar trečiųjų šalių elgesiui. Tai apima ir draudimą mokėti palengvinimo mokesčius (angl. facilitation payment). Palengvinimo mokesčiai – tai mažos vertės neoficialūs mokėjimai, kuriuos įmonės sumoka užsienyje dėl įprastos rutininės užduoties atlikimo, kurią įmonė turėtų/galėtų gauti įstatymo nustatyta tvarka).


Dovanų ir naudų taisyklės

Etikos kodeksas įpareigoja IKI darbuotojus priimant ir gaunant dovanas laikytis galiojančių teisės aktų bei taikomų vidaus teisės aktų. Kaip elgtis su dovanomis (kokios dovanos draudžiamos, ką reikia informuoti, gavus dovaną ir pan.) reglamentuoja Grupės Dovanų priėmimo ir teikimo gairės, kurios yra skelbiamos vidiniame visos Grupės portale, o taip pat IKI kompiuteriniame tinkle. Atitinkamos taisyklės yra nustatytos ir IKI teikiamai paramai/rėmimui, kuriems galioja Grupės Paramos ir Rėmimo gairės.

Plačiau apie dovanų politiką


Parama politinėms organizacijoms

IKI laikosi neutralios pozicijos šalyje veikiančių politinių jėgų atžvilgiu. Darbuotojų elgesys su politikais, galimos kilti grėsmės yra reglamentuotos Elgesio kodekse bei Grupės Paramos ir Rėmimo gairėse.