Krekenavos akcija

AKCIJOS TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.           UAB „Krekenavos Agrofirma“ akcija vartotojams, kurios metu perkant bet kokius du termiškai apdorotus „Krekenavos“ gaminius „Iki“ ir „Iki Express“ parduotuvėse visoje Lietuvoje ir registruojant pirkimo čekius, galima laimėti UAB „Krekenavos agrofirma“ įsteigtus prizus (toliau – Akcija).

2.           Akciją organizuoja UAB „Bigudy”, Maironio g. 28, Kaunas, įmonės kodas 302474726 (toliau – Organizatorius), UAB „Krekenavos agrofirma“ užsakymu, įmonės kodas: 168586873, adresas: Mantvilonių k. 1, Mantviloniai, LT-57346 Kėdainių r. (toliau – Užsakovas).

3.           Akcijos vykdymo tvarką nustato Užsakovas pagal šias Akcijos taisykles (toliau – Taisyklės). Laikytis Taisyklių privalo visi Akcijoje dalyvaujantys asmenys.

AKCIJOS VIETA, PRODUKTAI, TRUKMĖ

4.           Akcija vyksta birželio 28d. – rugpjūčio 8d. (imtinai).

5.           Laikotarpis, kuriuo galima pirkti Akcijos prekes ir registruoti pirkimo čekius, prasideda 2021 m. birželio 28d. 00:01 val. ir baigiasi 2021 m. rugpjūčio 8d. 23:59 val.

6.           Visa informacija apie Akciją ir Taisykles skelbiama interneto svetainėje www.KaiNorisiMesos.lt.

7.           Akcija rengiama visose Lietuvos teritorijoje esančiose „Iki“ ir „Iki Express“ parduotuvėse. Akcijos prekių, kurias įsigyjant galima dalyvauti Akcijoje, skaičius neribojamas.

PRIZŲ FONDAS

8. Prizų fondas, toliau – Prizai:

8.1. KAMADO BONO GRANDE grilius – 6 vnt.

8.2. „Krekenavos“ mėsos gaminių rinkinys – 200 rinkinių po 1 kg (viso 200 kg). Rinkinį sudaro:
– Krekenavos „Kai norisi MĖSOS“ vytintos dešrelės (400g),
– Krekenavos „Kai norisi MĖSOS“ vytintos dešrelės su jelapenu (400g),
– Krekenavos „Dūzgės“ kiaulienos vytintos dešrelės (100g),
– Krekenavos „Dūzgės“ vištienos vytintos dešrelės (100g).

9.           Užsakovas sumokės visus su prizais susijusius mokesčius (įskaitant ir prizų siuntimo mokesčius).

AKCIJOS DALYVIAI

10.         Akcijoje gali dalyvauti visi fiziniai asmenys. Akcijoje gali registruotis visi 14 metų sulaukę asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje. Nepilnamečius asmenis iki 14 metų gali registruoti jų teisėti atstovai savo, t. y. teisėto atstovo, vardu. Nepilnamečiai gali dalyvauti Akcijoje tik gavę savo teisėtų atstovų sutikimą. Jei Akcijoje dalyvauja nepilnametis, laikoma, kad jo teisėti atstovai susipažino su Taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti Akcijoje.

11.         Akcijoje negali dalyvauti UAB „Krekenavos agrofirma“ ir UAB „Bigudy“ darbuotojai ir jų šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai, vaikaičiai, broliai, seserys, tėvai ir seneliai) – Akcijos laimėtojai (toliau – prizų laimėtojai) tai patvirtina pasirašydami prizų priėmimo-perdavimo aktą.

12.         Konstatavus, kad išvardytų įmonių darbuotojas arba jo šeimos narys dalyvavo Akcijoje ir tapo prizo laimėtoju, prizas tokiu atveju neįteikiamas.

13.         Dalyvaudami Akcijoje, dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir, kad Akcijos Organizatorius, Užsakovas ir jų paskirti asmenys gali tvarkyti jų duomenis Akcijos organizavimo tikslais, siekdami nustatyti prizų laimėtojus, juos paskelbti svetainėje www.KaiNorisiMesos.lt ir įteikti prizus. Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą Akcijos įgyvendinimą, prizų laimėtojų nustatymą ir prizų įteikimą.

13.1.      Pateikdamas registraciją ar registruodamasis Akcijoje, dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi visą Akcijos laikotarpį ir vienerius metus po Akcijos laimėtojų paskelbimo. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami. Duomenys, esantys prizų priėmimo perdavimo aktuose, saugomi teisės aktuose nustatytą terminą.

13.2. Visiems dalyviams šiomis Taisyklėmis yra pateikiama tokio pobūdžio informacija: „Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi įmonės UAB „Bigudy”, Maironio g. 28, Kaunas, įmonės kodas 302474726, ir įmonės UAB „Krekenavos agrofirma“, įmonės kodas: 168586873, adresas: Mantvilonių k. 1, Mantviloniai, LT-57346 Kėdainių r. (toliau kiekvienas atskirai ir kartu – „Asmens duomenų tvarkytojas“), laikantis Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymuose nustatytų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos ir/ar Europos sąjungos įstatymai.

14.         Akcijos dalyvių asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, el. pašto adresas) yra pateikiami laisva valia ir gali būti panaudoti tik Akcijos organizavimo tikslais. Akcijos dalyvių vardai ir pavardės bus skelbiami internetinėje svetainėje www.KaiNorisiMesos.lt.

15.         Akcijos dalyviai gali pareikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti Akcijos žaidime.

15.1. Informaciją apie asmens duomenis suteikia Akcijos Organizatorius, kuris reikalingą informaciją gauna iš Asmens duomenų tvarkytojo. Privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus asmens tapatybę, taip pat el. paštu [email protected].

15.2. Akcijos dalyvis gali bet kada kreiptis į Akcijos Organizatorių el. paštu [email protected] prašydamas panaikinti jo registracijos Akcijoje duomenis, Akcijos Organizatorius įsipareigoja susisiekti su Asmens duomenų tvarkytoju ir sutvarkyti visus su duomenų panaikinimu susijusius klausimus. Asmens duomenų tvarkytojas per 5 darbo dienas įsipareigoja sunaikinti Akcijos dalyvio pateiktus duomenis. Tokiu atveju dalyvis netenka teisės dalyvauti Akcijoje ir pretenduoti į Akcijos prizus.

15.3. Asmens duomenų tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Asmens duomenų tvarkytojo darbuotojai ir/ar Akcijos Organizatoriaus darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Akcijos dalyvių asmens duomenis.

DALYVAVIMO AKCIJOJE SĄLYGOS

16.         Akcijoje norintis dalyvauti asmuo Akcijos laikotarpiu, nuo 2021 birželio 28d. iki 2021 m. rugpjūčio 8d. (imtinai), turi pirkti bet kokius du termiškai apdorotus „Krekenavos“ gaminius „Iki“ ir „Iki Express“ parduotuvėse  visoje Lietuvoje ir registruoti pirkimo čekius internetiniame puslapyje www.KaiNorisiMesos.lt. Visi akcijoje dalyvaujantys gaminiai yra pateikti priede Nr.1.

17.         Vieną prekių čekį per visą Akcijos laikotarpį galima registruoti tik vieną kartą.

LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

18.         Akcijos dalyvis, užsiregistruoja Akcijos puslapyje pateikdamas savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą bei gyvenamos vietos adresą, bei įkeldamas pirkimo kvito nuotrauką.

19.         Akcijos dalyvis, privalo saugoti pirkimo čekį iki Akcijos pabaigos, kad galėtų įrodyti Akcijoje dalyvaujančių produktų pirkimo faktą. Pateikdamas (registruodamas) savo duomenis dalyvavimui Akcijoje pagal šių Taisyklių 18 punkto reikalavimus, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, tai pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas pateikiant duomenis. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos joje dalyvaujantį asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia Akcijos Taisykles.

20.         Laimėtojų traukimai vyks etapais:
1 etapas: liepos 5d.
2 etapas: liepos 12d.
3 etapas: liepos 19d.
4 etapas: liepos 26d.
5 etapas: rugpjūčio 2d.
6 etapas: rugpjūčio 10d.

21.         Kiekvieno etapo metu bus išrenkama po vieną pagrindinio prizo KAMADO BONO GRANDE grilio laimėtoją ir po 33 “Krekenavos” mėsos rinkinių laimėtojus.

22.         Prizų laimėtojų sąrašai viešai skelbiami www.KaiNorisiMesos.lt svetainėje visą Akcijos laikotarpį ir vienerius metus po Akcijos laimėtojų paskelbimo.

PRIZŲ ATSIĖMIMAS

23.         Prizus saugo Akcijos Užsakovo įgaliota šalis – Organizatorius UAB „Bigudy”, Maironio g. 28, Kaunas. Prizai laimėtojams siunčiami paštu asmeniškai.

24.         Taisyklių 8 punkte minimų visų Akcijos prizų laimėtojai, turi susisiekti su Akcijos organizatoriumi el.paštu [email protected] ne vėliau negu iki 2021 rugpjūčio 15d. 23:59 val. Jei prizo laimėtojas nesusisiekia su Organizatoriumi per minėtą terminą, jis netenka teisės į laimėtą prizą.

25.         KAMADO BONO GRANDE griliaus laimėtojų bus prašoma pateikti asmens kodą Akcijos Organizatoriui el.paštu, kad Užsakovas galėtų sumokėti su prizo įteikimu susijusius mokesčius.

26.         Prizo laimėtojui nepateikus šių Taisyklių 18 ir 19 punkte nurodytų duomenų ir/arba informacijai nesutampant su prizą laimėjusios registracijos informacija, prizas neįteikiamas.

27.         Atsiimdamas prizą, laimėtojas ar jo įgaliotas asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą, o jei prizą atsiima įgaliotinis – teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą).

28.         Jei prizo – KAMADO BONO GRANDE griliaus – laimėtojas yra nepilnametis asmuo, laimėtojas prizą gali atsiimti kartu su teisėtu pilnamečiu atstovu, pateikus prizo laimėtojo atstovavimą pagrindžiančius dokumentus ir savo bei prizo laimėtojo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą).

29.         Prieš atsiimant prizus, prizų laimėtojai ir Akcijos Organizatorius, kuris yra įgaliota šalis, pasirašo prizo priėmimo-perdavimo aktą. Gavę prizą ir pasirašę priėmimo-perdavimo aktą, prizų laimėtojai Akcijos Užsakovui, Organizatoriui ar jo įgaliotai šaliai nebegali reikšti jokių pretenzijų dėl prizo.

30.         Prizai laimėtojams bus pristatomi iki 2021 m. rugsėjo 15 d. (imtinai).

31.         Akcijos Užsakovas ir Organizatorius neatsako už prizų laimėtojams galimai padarytus nuostolius, atsiradusius naudojantis prizu.

32.         Laimėti prizai negali būti pakeisti jokiu kitu prizu, prizo vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais.

33.         Su prizo atsiėmimu susijusios papildomos išlaidos, nenurodytos šiose Taisyklėse, prizų laimėtojams nekompensuojamos.

34.         Prizai, kurie nėra išduoti ar laimėtojai jų nepasiėmė pagal šias Taisykles, iš naujo nelošiami ir jų vertė grynaisiais pinigais neišmokama.

35.         Organizatorius neatsako už Akcijos dalyvių pasitraukimą iš Akcijos, taip pat prizų neišdavimo atvejus, kai nesilaikoma šių Taisyklių arba kai Akcijos dalyvių pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli, arba jei su prizų laimėtojais nepavyko susisiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus ir jo įgaliotos šalies.

36.         Užsakovas ir Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti ar sustabdyti Akciją ir neišduoti prizų tais atvejais, kai susidaro nenugalimos jėgos aplinkybės. Užsakovas ir/ar Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti Akcijos sąlygas ir Taisykles. Apie Akcijos sustabdymą, Taisyklių keitimą Organizatorius privalo pranešti internetiniame puslapyje www.KaiNorisiMesos.lt.

37.         Visos pretenzijos dėl Akcijos organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai Akcijos Organizatoriui UAB „Bigudy“, įmonės kodas: 168586873, adresas: Maironio g. 28, Kaunas iki 2021 rugpjūčio 8d. Skunde išdėstomos visos aplinkybės, jos pagrindžiamos, pridedami skundą pagrindžiantys dokumentai.

38.         Po 2021 m. rugpjūčio 8d. pateikti skundai nebenagrinėjami.

39.         Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia atsakymus per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo pretenzijos gavimo.

40.         Užsakovo, Organizatoriaus ir Akcijos dalyvių teisės ir pareigos nurodytos tik šiose Taisyklėse.

PRIEDAS NR.1

Prekės pavadinimasPrekės EAN kodas
  
Virtas „Be E“ paštetas, 150g4770609161087                     
Virtas „Pasaka“ paštetas, 150g4770609160783                 
Virta „Kai norisi Mėsos“ vištienos dešra, 340g4770609163678                     
Virta „Kai norisi Mėsos“ dešra, kg2599686
Virta „Kai norisi Mėsos“ dešra, 340g4770609162138                     
Virta „Kai norisi Mėsos“ dešra, griežinėliais 190g4770609172526               
Virta „Bajorų“ dešra su lašinukais, 400g4770609166549           
Virta „Bajorų“ dešra, 400g4770609162626               
Virta „Daktariška“ dešra, 320g4770609168444                
Virta „Dzūkų“ dešra, kg23028463    
Virta „Dzūkų“ dešra, 500g24609928  
Virta „Ekstra“ dešra su lašinukais, 320g4770609168451                   
Virta „Ekstra“ dešra su lašinukais, 570g4770609166228               
Virta „Ekstra“ dešra, 570g4770609166211                 
Virta „Ekstra“ dešra su lašinukais, kg21181850
Virta TOSTY dešra, griežinėliais 190g4770609172489                  
Virtas TOSTY kumpis, griežinėliais 190g4770609172496              
Virtos „Bavariškos“ kepamosios dešrelės, 500g4770609176159                    
Virtos „Kai norisi Mėsos“ pieniškos dešrelės, 280g4770609161988  
Virtos „Kai norisi Mėsos“ jautienos dešrelės, 280g4770609163005                  
Virtos „Kai norisi Mėsos“ KIDS dešrelės, 230g4770609165993        
Virtos „Kai norisi Mėsos“ pieniškos dešrelės, 430g4770609171390       
Virtos „Bajorų“ pieniškos dešrelės, 240g4770609167386              
Virtos „Bajorų“ pieniškos dešrelės, 720g4770609171383             
Virtos „Klaipėdos“ pieniškos dešrelės, 300g4770609162930             
Virtos „Mokinių“ dešrelės, 750g4770609168369                     
Virtas karkos vyniotinis (nepjaustytas), kg24609269
Virtas Kiaulienos kepenų slėgtainis (nepjaustytas), kg23545699  
Karštai rūkytas „Kai norisi Mėsos“ servelatas, 280g4770609163753                     
Karštai rūkyta „Krekenavos Skilandinė“ dešra, 400g4770609176388                  
Karštai rūkyta „Krekenavos Skilandinė“ dešra, 800g23028919  
Karštai rūkytas „Bajorų“ saliamis, 400g4770609167935                     
Kepta „Bajorų Ekstra“ dešra, griežinėliais 180g4770609176371           
Karštai rūkytos „Bavariškos“ Grill dešrelės, 500g4770609176166            
Karštai rūkytos „Kabanosy“ dešrelės, 500g4770609171093     
Karštai rūkytos „Kai norisi Mėsos“ Medžiotojų dešrelės, 230g4770609162459                     
Karštai rūkytos kiaulienos dešrelės „Dūzgės“, 100g4770609165771               
Karštai rūkytos Medžiotojų dešrelės, 600g4770609162206                
Šaltai rūkyta „Kai norisi Mėsos“ dešra, 230g4770609162763                      
Šaltai rūkyta BAJORŲ dešra, 230g4770609167140
Šaltai rūkyta „Česnakinė“ dešra, 230g4770609162213                     
Šaltai rūkyta „Krekenavos Skilandinė“ dešra, 350g4770609161032                     
Šaltai rūkyta „Krekenavos Skilandinė“ dešra, griežinėliais 105g4770609172519                     
Vytinta „Kai norisi Mėsos“ dešra, 200g4770609162428                     
Vytinta „Bajorų“ dešra, 200g4770609167157                     
Vytinta „Kiaulienos Kapotinė“ dešra, 200g4770609166419                     
Vytinta „Vytauto“ dešra, 200g4770609162268                  
Vytintos „Kai norisi Mėsos“ dešrelės, 200g4770609162923                     
Vytintos „Kai norisi Mėsos“ dešrelės su Jalapeno pipirais, 200g4770609171109       
Vytintos dešrelės „Dūzgės“, 100g4770609164422            
Vytintos „Be E“ dešrelės, 250g4770609165153   
Vytintos vištienos dešrelės „Dūzgės“, 100g4770609164446              
Karštai rūkyta kiaulienos šoninė, 300g24609415 
Karštai rūkyta „Panevėžio file“, 800g24609514 
Karštai rūkyta „Panevėžio file“, 300g24609407 
Karštai rūkytas „Bajorų“ kumpis, 400g23027776 
Sūdyti IBERICO lašiniai, 300g23286431
Vytintas „Bajorų“ kumpis, 360g23548955