TIEKĖJO DEKLARACIJA

DĖL KONKURENCIJOS TEISĖS REIKALAVIMŲ LAIKYMOSI

Atsižvelgiant į tai, kad:

 • Tiekėjas – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės juridinis ir/ar fizinis asmuo, tiekia prekes IKI Lietuva, UAB, juridinio asmens kodas: 110193723, buveinės adresas Pilaitės pr. 42, 06222 Vilnius (toliau – Pirkėjas) pagal tarp Tiekėjo ir Pirkėjo sudarytą Didmeninio prekių pirkimo – pardavimo sutartį ir/ar kitą Prekių pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis),
 • Tiekėjas yra informuotas ir žino, jog Pirkėjas savo veikloje savarankiškai ir nepriklausomai priima sprendimus dėl Pirkėjo komercinės veiklos sąlygų, įskaitant Pirkėjo valdomų parduotuvių veiklos sąlygas, ir, kad konkurencijos teisės reikalavimų laikymasis yra svarbi Pirkėjo komercinės politikos dalis, todėl Pirkėjas siekia ir imasi visų reikalingų priemonių užtikrinti veiksmingą konkurencijos teisės normų laikymąsi bendrovėje,
 1. Tiekėjas pareiškia ir užtikrina, kad:
  1.1. Tiekėjas savo veikloje laikėsi, laikosi ir įsipareigoja ateityje laikysis visų konkurencijos teisės reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant draudimų sudaryti konkurenciją ribojančius susitarimus, piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, atlikti nesąžiningos konkurencijos veiksmus ir pan.;
  1.2. Tiekėjas ėmėsi ir ateityje imsis visų reikiamų priemonių, užtikrinančių, kad Teikėjo veikloje būtų laikomasi konkurencijos teisės reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant Tiekėjo atsakingų darbuotojų tinkamą informavimą apie tokius konkurencijos teisės reikalavimus, jų apmokymą ir drausminimą;
 1. Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, įsipareigoja laikytis visų galiojančių Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo ir kitų konkurencijos teisės normų reikalavimų ir neatlikti jokių veiksmų, kurie galėtų būti vertinami kaip konkurencijos teisės pažeidimas, įskaitant, bet neapsiribojant:
  2.1 jokia forma nesiūlyti Pirkėjui1 susitarti ir nesudaryti susitarimo su Pirkėju dėl Tiekėjo prekių perpardavimo kainų ir kitų sąlygų nustatymo Pirkėjo valdomose parduotuvėse,
  2.2 jokia forma ir būdu neskatinti Pirkėjo ir neversti jo laikytis Tiekėjo teikiamų rekomendacijų ar maksimalių perpardavimo kainų dėl Tiekėjo prekių perpardavimo kainų ir kitokių sąlygų Pirkėjo valdomose parduotuvėse ir kitokia forma nedaryti įtakos savarankiškai Pirkėjo kainodarai,
  2.3 jokia forma nesiūlyti Pirkėjui susitarti ir nesudaryti susitarimo su Pirkėju dėl išskirtinių pirkimo/ tiekimo sąlygų Tiekėjui ar Pirkėjui užtikrinimo, įskaitant per prekių pardavimo skatinimo akcijas,
  2.4 jokia forma ir būdu neteikti Pirkėjui aktualios ar ateities informacijos apie Pirkėjo konkurentų kainas, rinkodarą, kitą veiklą, veiklos rezultatus, ateities, strateginius planus ir pan. ir neteikti analogiškos informacijos apie Pirkėją Pirkėjo konkurentams,
  2.5 jokia kitokia forma ir būdais netrukdyti Pirkėjui savarankiškai priimti sprendimų dėl prekių perpardavimo kainų ir kitų sąlygų nustatymo Pirkėjo valdomose parduotuvėse ar kitokių Pirkėjo veiklos sąlygų.
 1. Tiekėjas, sužinojęs apie jo vykdomą, įvykdytą ar planuojamą (gresiantį) konkurencijos teisės reikalavimų pažeidimą, įsipareigoja nedelsdamas imtis priemonių tam, kad nutrauktų galimą pažeidimą ir/ arba užkirstų kelią galimo pažeidimo neigiamų pasekmių atsiradimui bei sumažintų jų galimą poveikį ar, jei tai įmanoma, jį visiškai pašalintų.

Nuo Sutarties pasirašymo ši Tiekėjo deklaracija tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

1Įskaitant Pirkėjo vadovaujančius (administracijos) darbuotojus ir bet kokius kitus Pirkėjo darbuotojus ir teisėtai Pirkėjo vardu veikiančius asmenis.