Lygios galimybės ir darbuotojų psichologinė gerovė – vieni svarbiausių „Iki“ prioritetų

2023-09-04
Lygios galimybės ir darbuotojų psichologinė gerovė – vieni svarbiausių „Iki“ prioritetų

 Prekybos tinklas „Iki“ skiria ypatingą dėmesį ir savo pirkėjams, ir darbuotojams – bendrovei svarbu, kad žmonės čia jaustųsi gerbiami ir motyvuoti. Kad tai užtikrintų, „Iki“ veikia griežtai laikydamasi sutartos tvarkos, kultūros ir principų, apibrėžtų ir įtvirtintų įmonės dokumentais. Tarp jų – bendrovės lygių galimybių (nediskriminavimo) politikos ir smurto darbe prevencijos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarka.

Minėto dokumento tikslas – užtikrinti, kad „Iki“ būtų laikomasi lygių galimybių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, religijos, lytinės orientacijos ir kitų su darbuotojo užimamomis pareigomis nesusijusių aplinkybių. Šių principų paisoma ir priimant darbuotojus, ir tvarkant ar užbaigiant darbo santykius.

Tvarka siekiama užtikrinti psichologinio smurto darbo aplinkoje prevenciją, gerinti psichosocialines sąlygas darbo vietoje. „Iki“ yra įsipareigojusi puoselėti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojai jaustųsi orūs ir saugūs, nepatirtų jokio diskriminavimo, priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų.

Bendrovės lygių galimybių politikos ir smurto darbe prevencijos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarką apibrėžiančiame dokumente numatytos priemonės minėtiems tikslams pasiekti. Pavyzdžiui, nustatyti reikalavimai naujų darbuotojų atrankos procesui, siekiant, kad priimant į darbą bendrovėje visiems kandidatams būtų užtikrinamos lygios galimybės.

Numatyta, kad darbuotojams pagal teisės aktų reikalavimus sudaromos vienodos darbo sąlygos ir galimybės tobulinti kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbo patirties, gauti atostogas, lengvatas. Dokumente įtvirtinta, kad darbuotojams už tokį patį ar lygiavertį darbą mokamas vienodas darbo užmokestis, įtvirtintos kitos priemonės darbuotojų psichosocialinei gerovei užtikrinti.

Dokumente taip pat išdėstytos „Iki“ darbuotojų etikos taisyklės, kuriomis apibrėžiama, kad darbuotojų tarpusavio santykiai yra grindžiami pasitikėjimu, sąžiningumu, draugiškumu, taktiškumu ir mandagumu. Darbuotojai su kolegomis turi elgtis pagarbiai, laikytis sąžiningos konkurencijos bei profesinio solidarumo principų ir padėti vieni kitiems profesinėje veikloje. Įmonėje griežtai draudžiamas bet kokio pobūdžio smurtas. Be to, apibrėžiamos smurto ir priekabiavimo formos, nurodomi jų atpažinimo būdai.

„Iki“ lygių galimybių (nediskriminavimo) politikos ir smurto darbe prevencijos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarka apima ir prevencijos priemones bendrovės darbuotojų psichosocialinei gerovei užtikrinti. Dokumente numatytos prevencinės priemonės, taikomos ir darbuotojo, ir darbdavio lygmeniu.

„Iki“ nuolat stebi ir vertina šios politikos įgyvendinimo būklę. Bendrovė yra apibrėžusi ir detaliai aprašiusi pranešimų apie galimus tvarkos pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo funkciją. Už lygių galimybių įgyvendinimą, reguliarią smurto ir priekabiavimo prevencijos laikymosi kontrolę, taip pat pažeidimo atvejų registravimą ir analizę yra atsakingas „Iki“ Žmonių ir kultūros departamento vadovas.