1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis IKI Verslui lojalumo programos taisyklėmis (toliau – Taisyklės) yra reglamentuojami IKI Lietuva, UAB ir IKI Verslui lojalumo programos dalyvio santykiai, atsirandantys išduodant ir aptarnaujant IKI Verslui lojalumo Kortelę bei suteikiant IKI Verslui lojalumo programos privalumus šios programos dalyviui.

1.2. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

  • IKI – IKI Lietuva, UAB, juridinio asmens kodas 110193723, buveinės adresas Pilaitės pr. 42, 06222 Vilnius.
  • Infolinija – nemokamas IKI klientų aptarnavimo centras, kurio telefono numeris 8 800 11 454 (8:00 – 17:00 val. darbo dienomis), el. p. [email protected].
  • Kortelė – Verslo klientui išduota plastikinė IKI Verslui Kortelė.
  • Verslo klientas – juridinis asmuo, kuriam išduota Kortelė ir kuris dalyvauja Lojalumo programoje.
  • E-anketa – IKI nustatytos formos Kortelės išdavimo elektroninės formos anketa, pildoma IKI interneto svetainėje.
  • IKI parduotuvė – parduotuvė iki, iki Express.
  • Lojalumo programa – Verslo klientui skirta IKI Verslui lojalumo programa, suteikianti teisę Verslo klientui gauti specialius pasiūlymus ir nuolaidas IKI parduotuvėse šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
  • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); o fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, el. pašto adresą, asmens kodą, telefono numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Asmeniniai pasiūlymai – Paskyroje ir/arba kasos kvituose, ir/arba telefonu, ir/arba elektroniniu paštu, ir/arba kitais būdais Klientui pateikiami individualizuoti (pavyzdžiui, remiantis pirkimo istorija, Kortelės naudojimo vietomis ar kitais požymiais) specialiai parinkti, pritaikyti ir asmeniškai skirti Lojalumo programos pasiūlymai, kuriais Klientas gali pasinaudoti su Kortele Parduotuvėse.

1.3. Kortelė išduodama ir naudojama vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.

1.4. Verslo klientui IKI parduotuvėje pateikus Kortelę, taikomos Taisyklės, galiojančios Kortelės pateikimo metu.


2. Lojalumo programos privalumai

2.1. IKI suteikia Verslo klientui šiuos Lojalumo programos privalumus:

  • 7 proc. nuolaidą visam prekių krepšeliui. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams; HEBĖ ir CLEVER prekėms, tabako gaminiams ir su tabako gaminiais susijusiems gaminiams, loterijų bilietams, telefono sąskaitų papildymams, trečiųjų šalių paslaugoms (komunaliniai mokesčiai ir kt.), tarai, dovanų kortelėms, pradinio ir specializuoto maitinimo pieno mišiniams, akcijų ir išpardavimo prekėms, spaudai, IKI maišeliams. Nuolaidos nesumuojamos.
  • Kiti Lojalumo programos privalumai, apie kuriuos Verslo klientas gali būti informuojamas IKI parduotuvėse, IKI interneto svetainėje, pirkimo kvituose ir/ar kituose informavimo kanaluose.


3. Lojalumo programos taikymo sąlygos

3.1. Kortelė galioja tik fizinėse IKI parduotuvėse.

3.2. Kortelė nėra mokėjimo priemonė. Už prekes IKI parduotuvėse galima atsiskaityti grynais pinigais ar mokėjimo kortele.

3.3. Apmokėjus už prekes IKI parduotuvėje, sąskaitą faktūrą galima išsirašyti savitarnoje adresu: saskaitos.iki.lt/lt per 3 (tris) darbo dienas nuo apsipirkimo.

3.4. Kortelė nedalyvauja kitose IKI vykdomosiose lojalumo programose.


4. Kortelės išdavimas

4.1. Kortelė yra skirta ir išduodama tik juridiniams asmenims.
4.2. Vienam juridiniam asmeniui neatlygintinai gali būti išduodama 1 (viena) Kortelė.
4.3. Juridinis asmuo, siekdamas gauti Kortelę, turi užpildyti E-anketą IKI interneto svetainėje adresu: www.iki.lt
4.4. Verslo klientui, tinkamai užpildžius E-anketą, IKI savo sąskaita išsiunčia Kortelę Klientui Lietuvos Respublikos teritorijoje.
4.5. Jei Verslo klientas, jau turintis Kortelę, įsigyja/turi dar vieną Kortelę, IKI turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro įspėjimo blokuoti anksčiau Verslo klientui išduotą Kortelę.


5. Kortelės praradimas ir pakeitimas

5.1. Pametus, sugadinus, ar kitu būdu praradus Kortelę, Verslo klientas turi apie tai pranešti IKI,  vienu iš pasirinktų būdu: kreipiantis į Infoliniją arba el. p. [email protected].
5.2. IKI, gavusi iš Verslo kliento pranešimą apie Kortelės  praradimą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas užblokuoja Kortelę. Užblokuota Kortelė yra neaktyvi ir naudojantis tokia Kortele Verslo klientui netaikomi Lojalumo programos privalumai.
5.3. Verslo klientui pametus, sugadinus, ar kitu būdu praradus Kortelę, nauja Kortelė išduodama laikantis šių Taisyklių 3.3-3.4. punkte nustatytos tvarkos.
5.4. Pakeitus Kortelę, Kliento pirkimų istorija Parduotuvėse į naujai įsigytą Kortelę nėra perkeliama ar kitaip neatvaizduojama.
5.5. Siekiant užtikrinti ilgesnį Kortelės veikimo laiką, Verslo klientui rekomenduojama saugoti Kortelę nuo bet kokių mechaninių pažeidimų, aukštos temperatūros ar elektromagnetinio poveikio.


6. Dalyvavimo Lojalumo programos pabaiga

6.1. Verslo kliento dalyvavimas Lojalumo programoje gali būti nutrauktas ir Kortelė užblokuota tokiais atvejais:

6.1.1. Klientui pateikus prašymą nutraukti jo dalyvavimą Lojalumo programoje;

6.1.2. jei Klientas nė karto nenaudojo Kortelės IKI parduotuvėse ilgiau kaip 1 (vienerius) metus;

6.1.3. Klientui nesilaikant šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų arba IKI kilus įtarimui, jog Kortele arba jos duomenimis naudojasi asmenys, neturintys teisės ja naudotis, ar Kortelės naudojimas pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus;

6.1.4. IKI sprendimu nutraukus Lojalumo programą.


7. Verslo kliento atstovų privatumo politika

7.1. Asmens duomenų apimtis, tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai. Verslo klientui užpildant E-anketą ir įsigyjant Kortelę iš IKI, tarp Verslo kliento ir IKI susiklosto sutartiniai santykiai dėl Kortelės išdavimo ir jos aptarnavimo. Sutarties vykdymo tikslu, o taip pat Lojalumo programos vykdymo ir administravimo tikslu, Verslo klientas pateikia IKI Asmens duomenis: Verslo kliento atstovo vardą, pavardę, mobilaus telefono numerį, el.paštą (išskyrus atvejus, kai iš el.pašto neįmanoma nustatyti asmens tapatybės). Naudojant Kortelę, IKI taip pat gauna ir tvarko duomenis apie Verslo kliento pirkinius (parduotuvės, prekės, kiekiai, kainos, nuolaidos, pirkimo laikas). Aukščiau nurodytų Verslo kliento atstovo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – IKI teisėtas interesas įvykdyti susitarimą su Verslo klientu dėl Kortelės išdavimo ir aptarnavimo, komunikacijos su Verslo klientu Lojalumo programos vykdymo ir administravimo tikslu (BDAR1 6 str. 1 d. f) p.).

7.2. E-anketoje nurodytas Verslo kliento atstovo mobilaus telefono numeris ir/ar el. paštas taip pat naudojamas, siekiant IKI atsiųsti Verslo klientui naudingos informacijos apie IKI prekes ir taikomas nuolaidas bei pasiteirauti nuomonės apie vykdomą Lojalumo programą, parduodamas prekes/teikiamas paslaugas, IKI parduotuvių veiklą, pakviesti sudalyvauti IKI tyrimuose ar apklausose. Naudinga informacija apie prekes, taikomas nuolaidas taip pat gali būti pateikta ir IKI parduotuvėse, kasos kvituose ir/ar kitais būdais ir priemonėmis. Šių duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais teisinis pagrindas – IKI teisėtas interesas pritaikyti savo paslaugas kiek įmanoma klientų poreikiams bei efektyvinti IKI verslą.

7.3. Duomenų gavėjai. Verslo kliento atstovų Asmens duomenų valdytojas yra IKI. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. 8 5 260 17 00, el. p. [email protected].

7.4. Verslo kliento atstovų duomenų konfidencialumui ir saugumui užtikrinti taikomos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės. Verslo kliento atstovų duomenis gali matyti tik tie IKI darbuotojai, kuriems tai būtina tais tvarkymo tikslais, kurie nurodyti šiose Taisyklėse.

7.5. Verslo kliento atstovų duomenis taip pat gali pasiekti IKI partneriai, teikiantys informacines sistemas lojalumo kortelėms aptarnauti, teikiantys reklaminių pranešimų SMS žinutėmis bei el. paštu siuntimo paslaugas, kiti IKI partneriai, teikiantis paslaugas, susijusias su Kortele ir/ar Lojalumo programa, tiek, kiek būtina jų paslaugų teikimo tikslais. Visi pasitelkiami IKI partneriai yra įsipareigoję tvarkydami Verslo kliento atstovų duomenis griežtai laikytis konfidencialumo.

7.6. Duomenų tvarkymo teritorija. Verslo kliento atstovo duomenys yra tvarkomi tik Europos Sąjungos (ES) teritorijoje ir nėra perduodami už ES ribų.

7.7. Tvarkomų duomenų kategorijos ir duomenų tvarkymo terminas.

Duomenų kategorijaDuomenų tvarkymo terminas
Kortelės išdavimo anketos duomenys: Juridinio asmens pavadinimas, Juridinio asmens atstovas, Juridinio asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, mob. tel. numeris, el. pašto adresas, buveinės registracijos adresas, korespondencijos adresas, lojalumo kortelės IKI Verslui kortelės numerisduomenys tvarkomi tol, kol Klientas naudojasi Kortele ir 10 metų po Kortelės užblokavimo
Lojalumo programą aptarnaujančioje sistemoje fiksuoti Verslo kliento dalyvavimo lojalumo programoje duomenys: kortelės išdavimo, aktyvavimo keitimo, data, susietų kortelių numeriai ir pan.)
Verslo kliento pirkimo duomenys: pirkinio krepšelis (prekės, kiekiai, kainos), pirkimo data ir laikas, pirkimo suma, atsiskaitymo būdas, lojalumo kortelės IKI Verslui numeris, parduotuvės numeris ir adresas3 metai
Elektroninė kasos juosta, kurioje tekstiniu formatu saugoma pirkimo čekių informacija6 metai
Apibendrinti (suminiai) Verslo kliento pirkimo duomenys7 metai
Verslo klientui pateiktų asmeninių pasiūlymų siuntimo duomenys (SMS žinutės)3 mėnesiai po išsiuntimo
Verslo klientų duomenys el. pašto pranešimams siųsti, kurie tvarkomi pranešimų siuntimo sistemose tiesioginės rinkodaros tikslais2 metai po paskutinės kliento reakcijos (laiško atidarymo, nuorodos laiške paspaudimo ir pan.)
Verslo klientų telefonų numeriai, naudojami SMS tiesioginės rinkodaros pranešimams siųsti5 metai po paskutinio pirkimo
Verslo klientų pirkimų duomenys, naudojami profiliavimuiNe senesni negu 2 metai

7.8. Tiesioginė rinkodara ir profiliavimas. Verslo kliento atstovas, užpildydamas E-anketą gali nurodyti, kad nesutinka su Verslo kliento atstovo duomenų tvarkymu profiliavimo ar tiesioginės rinkodaros tikslais, pažymėdamas savo pasirinkimą E-anketoje. Verslo klientas bet kada po E-anketos pateikimo turi teisę išreikšti nesutikimą su duomenų tvarkymu profiliavimo ar tiesioginės rinkodaros tikslais, susisiekdamas su IKI el.p. [email protected], [email protected] arba paštu adresu: IKI Lietuva, UAB, Pilaitės pr. 42, Vilnius.

7.9. Verslo kliento atstovo teisės. Verslo kliento atstovas turi teisę bet kada susisiekęs su IKI el.p. [email protected] arba paštu IKI Lietuva, UAB, Pilaitės pr. 42, Vilnius, arba su IKI duomenų apsaugos pareigūnu el. p. [email protected], susipažinti su jo tvarkomais Asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti netikslius Asmens duomenis, reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą ar reikalauti ištrinti Asmens duomenis (jei turėsite tam teisinį pagrindą).

7.10. Manydamas, kad jo teisės į privatumą buvo pažeistos, Verslo kliento atstovas gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu L.Sapiegos g. 7, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas [email protected].

7.11. Verslo kliento įsipareigojimai, susiję su informavimo pareiga. Verslo klientas, pildydamas E-anketą ir perduodamas savo darbuotojų ar kitų atstovų Asmens duomenis IKI, privalo:

7.11.1. visus fizinius asmenis, kuriuos pasitelkia sutarčiai dėl Kortelės išdavimo ir aptarnavimo su IKI vykdyti , tinkamai informuoti apie tai, kad jų Asmens duomenys gali būti perduoti IKI ir gali būti IKI tvarkomi sutarties tarp Jūsų ir IKI vykdymo tikslais. Fiziniai asmenys turi būti informuoti ne vėliau iki jų pasitelkimo sutarčiai įvykdyti arba iki jų duomenų perdavimo IKI momento. Informacija apie duomenų tvarkymą Verslo kliento atstovams (fiziniams asmenims) turi būti pateikiama šių Taisyklių 7 dalyje nurodyta apimtimi;

7.11.2. IKI pareikalavus, pateikti informacijos pateikimo duomenų subjektui įrodymus;

7.11.3. neperduoti IKI jokių asmenų, kurie nebuvo informuoti apie IKI atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą, Asmens duomenų;

7.11.4. užtikrinti, kad šiose Taisyklėse nurodyto draudimo laikytųsi visi Verslo kliento pasitelkiami asmenys, dalyvaujantys sutarties dėl Kortelės išdavimo ir aptarnavimo vykdyme.


8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Taisyklės skelbiamos interneto svetainėje www.iki.lt.
8.2. IKI turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, atnaujinti ar panaikinti šias Taisykles ar nutraukti Lojalumo programą apie tai iš anksto asmeniškai nepranešus Verslo klientui. Apie šiame punkte nurodytus IKI sprendimus Verslo klientai informuojami interneto svetainėje www.iki.lt  ir/ar IKI parduotuvėse,  ir/ar kitomis pasirinktomis priemonėmis ir būdais.
8.3. Aktuali ir detali informacija apie Kortelę ir Lojalumo programą yra teikiama interneto svetainėje www.iki.lt, Infolinijoje arba el.paštu [email protected]