1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Žaidimo „Gimtadienio staigmena – magiškas IKI šaldytuvas“ (toliau – Žaidimas) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Žaidimo sąlygas, terminus, laimėtojų nustatymo ir prizų įteikimo procedūrą bei skundų pateikimo tvarką.

1.2. Žaidimo organizatorius yra IKI Lietuva, UAB, juridinio asmens kodas 110193723, buveinės adresas Pilaitės pr. 42, 06222 Vilnius (toliau – Organizatorius).

1.3. Žaidimo vieta – parduotuvės iki, iki Express (toliau – Parduotuvė), Organizatoriaus interneto svetainėje www.iki.lt (toliau – Interneto svetainė) esanti „Mano IKI Premija“ paskyra (toliau – IKI Premija paskyra).

1.4. Žaidimas vyksta nuo 2023 m. spalio 2 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Organizatoriaus sprendimu Žaidimo laikas gali būti pakeistas. Informacija apie Žaidimo laiką skelbiama Interneto svetainėje.

1.5. Žaidime gali dalyvauti visi pilnamečiai fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus, turintys IKI lojalumo kortelę (toliau – Lojalumo kortelė) ir aktyvuojantys Žaidimo bilietus IKI lojalumo paskyroje.

1.6. Žaidime gali dalyvauti taip pat ir Organizatoriaus darbuotojai.

2. Prizų fondas:

2.1. Šaldytuvas „SEVERIN“ (toliau – Šaldytuvas) – 31 vnt. ir kartu su vienu šaldytuvu 3000 EUR vertės dovanų kortelė apsipirkimui IKI parduotuvėse (Kartu toliau – Didysis prizas)

2.2. Šaldytuvas į piniginį ekvivalentą ir (ar) prekes nekeičiamas.

2.3. Nuolaida (31%) sekančiam apsipirkimui IKI parduotuvėse – 93vnt. (toliau – Mažieji prizai)

3. Žaidimo sąlygos:

3.1. Asmuo, norėdamas dalyvauti Žaidime, turi atlikti šiuos veiksmus:

3.1.1. nuo 2023 m. spalio 2 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. (imtinai) bet kurioje Parduotuvėje apsipirkti su IKI Lojalumo kortele už 10 Eur ar daugiau arba pirkti su IKI Lojalumo kortele Žaidimo partnerio prekes. Partnerių prekės dalyvaujančios Žaidime bus skelbiamos iki.lt. Žaidimo bilietą taip pat bus galima nusipirkti už IKI lojalumo programos taškus. Vienas bilietas 20 lojalumo taškų.

3.1.2. savo IKI Lojalumo paskyroje aktyvuoti sugeneruotą Žaidimo bilietą ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo apsipirkimo datos, išskyrus išimtis, nurodytas Taisyklėse. Žaidimo bilietą, kuris bus sugeneruotas asmeniui apsipirkus iki 2023 m. gruodžio 31 d., galima aktyvuoti ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio 3 d.

3.2. IKI Lojalumo paskyroje Žaidimo bilietas sugeneruojamas praėjus 1 (vienai) darbo dienai po apsipirkimo Parduotuvėje.

3.3. Perkant su Lojalumo kortele pirkinių už 10 Eur ar daugiau, suteikiamas 1 (vienas) Žaidimo bilietas. Į pirkinių sumą neįskaičiuojama: tabako gaminiai, su tabako gaminiais susiję gaminiai, alkoholiniai gėrimai, loterijų bilietai, telefono sąskaitų papildymai, tara, dovanų kortelės, pradinio ir specializuoto maitinimo pieno mišiniai, trečiųjų šalių paslaugos (pvz., komunaliniai mokesčiai), IKI maišeliai, IKI degtukai, Karuliu pažymėtos prekės.

3.4. Perkant su Lojalumo kortele Karuliu pažymėtą prekę, už tokią prekę suteikiami ne daugiau kaip 6 (šeši) Žaidimo bilietai vieno apsipirkimo metu, nepriklausomai nuo to, jei šios prekės perkama daugiau nei 6 vnt. (pvz. įsigijus 10 (dešimt) vienetų IKI jogurtų, kurie pažymėti Karuliu, pirkėjas gaus 6 (šešis) Žaidimo bilietus).

3.5. Tas pats asmuo gali aktyvuoti neribotą skaičių skirtingų Žaidimo bilietų. Kiekvienas aktyvuotas skirtingas Žaidimo bilietas Žaidime dalyvauja kaip atskiras vienetas.

3.6. Asmeniui nepavykus prisijungti prie IKI Premija paskyros ir/ar nepavykus aktyvuoti Žaidimo bilieto, jis gali kreiptis el. paštu [email protected] ar/arba skambinti nemokamu IKI infolinijos telefonu 8 800 11 454 (darbo dienomis 08:00 val.-17:00 val.).

4. Prizų laimėtojų nustatymas ir prizų įteikimas:

4.1. Didijį prizą ir Mažąjį prizą žaidimo prizus atsitiktinės atrankos būdu gali laimėti Žaidimo dalyvis, atitinkantis Žaidimo taisyklių sąlygas (toliau – Laimėtojas).

4.2. Laimėtojų atrinkimą vykdo Organizatorius kartu su nepriklausoma audito kompanija.

4.3. Didžiojo prizo laimėtojai bus nustatomi iš atitinkamą kalendorinį mėnesį Žaidimo bilietus aktyvavusių Žaidimo dalyvių tokiomis datomis:

o Šaldytuvai su 3000 EUR metiniu biudžetu apsipirkti IKI parduotuvėse.

 10 vnt. spalį (registruoti nuo spalio 2d. iki spalio 31d.) – laimėtojai traukiame lapkričio 6-10d.

 10vnt. lapkritis (registruoti nuo 1d iki 30d. – laimėtojai traukiami gruodžio 5-8d.

 11 vnt. gruodį (registruoti 1d. iki 31d.) – laimėtojai sausio 8-12d.

o Maži prizai (-31% sekančiam apsipirkimui) – laimėjimai bus išsiųsti laimėtojams el. paštu po ištraukimo

 31 vnt. spalis (registruoti nuo spalio 2d. iki spalio 31d.) – laimėtojai traukiame lapkričio 6-10d.

 31 vnt. lapkritis (registruoti nuo 1d iki 30d. – laimėtojai traukiami gruodžio 5-8d.

 31 vnt. gruodis (registruoti 1d. iki 31d.) – laimėtojai sausio 8-12d.

4.4. Didieji prizai, kurie laimėti spalio ir lapkričio mėnesiais bus įteikiami gruodžio 13 – 20 d. Mažieji prizai išsiunčiami elektroninių būdų. Iš karto po traukimo informuojami. Antrasis Didžiųjų prizų įteikimas sausio 17 – 24d.

4.8. Visi su Žaidimo prizais susiję mokesčiai bus mokami Organizatoriaus (jei tokie mokesčiai taikomi pagal teisės aktus). Žaidimo prizai į pinigus negali būti keičiami.

5. Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka:

5.1. Žaidimo dalyvis turi teisę iki 2024 m. sausio 31 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Organizatoriui raštu, adresu Pilaitės pr. 42, 06222 Vilnius, arba el. p. [email protected].

5.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviui atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

6. Kitos sąlygos:

6.1. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Žaidimo taisykles ir (ar) nutraukti Žaidimą, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios Žaidimo taisyklės Interneto svetainėje.

6.2. Laimėtojai, nurodant vardą ir pavardę, bus skelbiami viešai Interneto svetainėje, Organizatoriaus reklaminiuose leidiniuose ir Organizatoriaus Facebook, Instagram paskyrose. Žaidime dalyvaujantys asmenys sutinka, kad jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, lojalumo kortelės numeris) Organizatorius tvarkys Žaidimo organizavimo, laimėtojų nustatymo ir informavimo tikslais.

6.3. Kiekvienas Žaidimo dalyvis bet kuriuo metu gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti. Gavus tokį Žaidimo dalyvio prašymą nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Žaidimo dalyvis nebedalyvauja Žaidime ir nepretenduoja į prizus.

6.4. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą atsakingi Žaidimo dalyviai. Nepavykus su laimėtoju susisiekti nei nurodytu el. paštu, nei telefono numeriu per 10 d. d., laikoma, kad registracijos metu buvo nurodyti klaidingi duomenys ir laimėtojas netenka teisės į prizą. Atsiimti laimėtą prizą gali tik pats Žaidimo laimėtojas, pateikęs savo asmens dokumentą.

6.5. Asmuo, dalyvaudamas Žaidime, išreiškia savo sutikimą, kad jo atvaizdas būtų naudojamas Organizatoriaus ir socialinių tinklų Facebook, Instagram profiliuose, Organizatoriaus reklaminiuose leidiniuose Žaidimo viešinimo tikslu.

6.6. Su Žaidimo taisyklėmis iki Žaidimo pabaigos galima susipažinti Interneto svetainėje.

6.7. Organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Žaidimo dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Žaidime, įskaitant, bet neapsiribojant prekių įsigijimu Žaidimo metu.

6.8. Asmenys, dalyvaujantys Žaidime, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.