Parduotuvių bendrosios vidaus tvarkos taisyklės

Šios UAB „Palink“ (toliau – Bendrovė) parduotuvių iki, iki EXPRESS bendrosios vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias parduotuvių iki, iki EXPRESS klientų teises ir pareigas. Šių Taisyklių tikslas – nustatyti bendrąsias Klientų teises ir pareigas, kuriomis būtų užtikrinamas viešosios tvarkos laikymasis Parduotuvėse, Parduotuvių švara ir saugumas, Parduotuvių klientų, taip pat jose dirbančių asmenų saugumas bei nebūtų pažeidžiamos Klientų, Parduotuvėse dirbančių asmenų bei Bendrovės teisės ir teisėti interesai.

I. SĄVOKOS:

1.1. Parduotuvė – iki, iki EXPRESS parduotuvė ar kito formato pavadinimo Bendrovės parduotuvė. Bendrovei įvedus naująjį parduotuvių formatą ar pakeitus parduotuvių (-ės) formato pavadinimą, naujojo formato/nauju pavadinimu parduotuvių atžvilgiu bus taikomos visos šių Taisyklių nuostatos.
1.2. Parduotuvės teritorija – žemės sklypas(-ai) ant kurio(-ių) stovi Parduotuvė, automobilių parkavimo aikštelės prie Parduotuvių, įvažiavimai, kurį(-iuos) nuosavybės ar kita teise valdo Bendrovė.
1.3. Parduotuvės administracija – Parduotuvės vadovas ir/ar kiti įgalioti Parduotuvės darbuotojai.
1.4. Taisyklės – šios Parduotuvės bendrosios vidaus tvarkos taisyklės.
1.5. Klientas – bet kuris asmuo (taip pat Parduotuvės darbuotojas ne savo darbo Parduotuvėje laiku), atvykęs į Parduotuvę (įskaitant Parduotuvės prieigas, Parduotuvės žemės sklypo teritoriją), taip pat bet kokie kiti
subjektai, ketinantys vykdyti bet kokią veiklą, kurios vykdymo vieta būtų Parduotuvėje (įskaitant Parduotuvės prieigas, Parduotuvės žemės sklypo teritoriją).

II. BENDROSIOS NUOSTATOS:

2.1. Parduotuvė yra atidaryta Klientams visu Parduotuvės darbo laiko metu, kuris yra nurodytas prie kiekvienos Parduotuvės įėjimo.
2.2. Parduotuvės administracija viešai informuoja apie dienas, kai Parduotuvė nedirba. Tokia informacija pateikiama matomose vietose prie Parduotuvės įėjimų.
2.3. Šios Taisyklės yra privalomos visiems Parduotuvės Klientams.

III. KLIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS:

3.1. Klientai į Parduotuvę patenka ir iš jos išeina tik per tam skirtus įėjimus. Klientams draudžiama į Parduotuvę patekti per tarnybinius, technologinius įėjimus, prekių pakrovimo – iškrovimo rampas.
3.2. Klientams į Parduotuvę draudžiama įsinešti:

3.2.1. Ginklus, įskaitant šaltuosius ginklus, taip pat kitus daiktus, gaminius ir medžiagas, kurių civilinė apyvarta yra uždrausta;
3.2.2. Alkoholinius gėrimus ir maisto produktus. Tokie produktai turi būti paliekami prie Parduotuvės įėjimų esančiose saugojimo spintelėse;
3.2.3. Narkotines, psichotropines medžiagas;
3.2.4. Degias, sprogias, toksiškas, radioaktyvias medžiagas, taip pat kitas medžiagas, kurios gali sukelti pavojų kitiems Klientams, Parduotuvėje dirbantiems asmenims ar pačiai Parduotuvei;
3.2.5. Medžiagas, kurios yra tepios, aitraus kvapo, išskyrus atvejus, kai tokios medžiagos yra nešamos Parduotuvei su tikslu pakeisti nekokybiškas ir/ar teisės aktų nustatyta tvarka grąžinti tokias medžiagas. Tokiu atveju Klientas privalo informuoti apie tai Parduotuvės administracijos darbuotojus ar apsaugos darbuotojus ir laikytis jų nurodymų dėl tokių medžiagų nešimo į Parduotuvės patalpas.

3.3. Į Parduotuvę draudžiama patekti su dviračiais, paspirtukais, riedlentėmis, riedučiais ar kitomis transporto/judėjimo priemonėmis; jos turi būti paliekamos specialiai tam įrengtose vietose prie Parduotuvės įėjimų arba prie Parduotuvės įėjimų esančiose saugojimo spintelėse. Parduotuvė neatsako už nurodytose vietose paliktų daiktų saugumą.
3.4. Jei prie įėjimo į Parduotuvę yra užrašas „Gyvūnams draudžiama“ ar atitinkamas draudžiamasis ženklas, draudžiama vesti, neštis, eiti su gyvūnais ar juos su savimi turėti Parduotuvėje; gyvūnai turi būti paliekami
pririšti tam skirtose vietose prie Parduotuvės įėjimų. Klientas, atvykęs į Parduotuvę su gyvūnu (palikus gyvūną tam skirtoje vietoje prie Parduotuvės įėjimo), yra atsakingas už jo priežiūrą. Klientas į Parduotuvę
rankose gali įsinešti nedidelį augintinį; šiuo atveju draudžiama gyvūną dėti į pirkinių krepšelį arba vežimą. Klientas, įsinešęs į Parduotuvę nedidelį gyvūną, privalo užtikrinti, kad gyvūnas neturėtų kontakto su Parduotuvės įranga, produktais ir pan. Pastebėjus, kad Klientas nesilaiko šių reikalavimų, Parduotuvės darbuotojas turi teisę įspėti Klientą, kad jis laikytųsi tvarkos, nes priešingu atveju privalės išnešti gyvūną iš Parduotuvės.
3.5. Parduotuvėje Klientams draudžiama:

3.5.1. Rūkyti, išskyrus tam specialiai skirtas vietas prie Parduotuvės įėjimų;
3.5.2. Vartoti alkoholinius gėrimus ar kitaip svaigintis;
3.5.3. Valgyti/ragauti maisto produktus, gaminius, gerti gėrimus, išskyrus tam specialiai skirtose vietose bei degustacijų metu (tokiu atveju galima ragauti degustacijai siūlomus produktus);
3.5.4. Šiukšlinti ar kitaip teršti Parduotuvę;
3.5.5. Kitaip trikdyti viešąją tvarką;
3.5.6. Gadinti, laužyti Parduotuvės inventorių ar kitą Parduotuvės turtą;
3.5.7. Išimti prekių kainų kortelės iš joms skirtų vietų prie prekių;
3.5.8. Prekybos salėje prekes dėti į asmeninius daiktus – rankines, kuprines, rūbų kišenes ir pan.

3.6. Neturint išankstinio Parduotuvės administracijos rašytinio leidimo, Parduotuvėje Klientams draudžiama:

3.6.1. Naudotis priemonėmis, keliančiomis triukšmą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias garso atkūrimo priemones, muzikos instrumentus;
3.6.2. Organizuoti bei vykdyti bet kokią reklaminę ar agitacinę veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant, degustacijas, lankstinukų, skrajučių dalinimą, vaizdinės, garsinės informacijos skleidimą, reklaminių stendų viešą demonstravimą, parašų rinkimą ir pan.;
3.6.3. Fotografuoti ir filmuoti, kitaip fiksuoti bet kokį vaizdą ar garsą Parduotuvėje.

3.7. Šaldytos prekės, šaldytuvuose esančios prekės negali būti paliekamos ne joms skirtose vietose, t.y. ne šaldikliuose, šaldytuvuose. Klientų prašoma užtikrinti, kad apsigalvojus, prekės, paimtos iš šaldytuvų, šaldiklių, šviežių prekių skyriaus, būtų padėtos atgal į joms skirtą vietą.
3.8. Neblaiviam Klientui alkoholiniai gėrimai neparduodami. Parduotuvės darbuotojai Kliento būseną vertina pagal savo vidinį įsitikinimą atsižvelgiant į bendrą Kliento būklę bei elgesį.
3.9. Klientai privalo laikytis Parduotuvės administracijos bei apsaugos darbuotojų nurodymų. Klientai, pažeidžiantys Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, ar šių Taisyklių nuostatas, laikantis Asmens ir turto saugos įstatymo nuostatų gali būti išvesdinti iš Parduotuvės (įskaitant Parduotuvės prieigas ir Parduotuvės žemės sklypo teritoriją) ir/ar į ją neįleidžiami. Parduotuvės apsaugos darbuotojai turi teisę naudotis ir kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

4.1. Kai pagal šias Taisykles atitinkamiems veiksmams atlikti būtinas išankstinis rašytinis Parduotuvės administracijos leidimas, suinteresuotas asmuo dėl tokio leidimo gavimo į Parduotuvės administraciją privalo kreiptis raštu iš anksto.
4.2. Šios Taisyklės gali būti keičiamos Bendrovės sprendimu. Apie visus pakeitimus Klientai bus informuojami pateikiant pakeistas Taisykles ar jų nuostatas viešai matomose vietose Parduotuvėse.
4.3. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu ir galioja iki jų panaikinimo.