Kortelės išdavimo sąlygos ir taisyklės

Lojalumo kortelės IKI PREMIJA / IKI PREMIJA Senjorams išdavimo ir naudojimo taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis lojalumo kortelės IKI PREMIJA / IKI PREMIJA Senjorams išdavimo ir naudojimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) yra reglamentuojami UAB „Palink“ ir lojalumo kortelės IKI PREMIJA/IKI PREMIJA Senjorams turėtojo santykiai, atsirandantys išduodant ir aptarnaujant lojalumo kortelę IKI PREMIJA/IKI PREMIJA Senjorams.

1.2. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

1.2.1. IKI – UAB „Palink“, kodas 110193723, Lentvario g. 33, Vilnius, tel. 8 800 11 454, el.p. [email protected]

1.2.2. IKI Premija – Klientui išduodama lojalumo kortelė IKI Premija.

1.2.3. Senjorų kortelė – Klientui išduodama lojalumo kortelė IKI Premija Senjorams.

1.2.4. Kortelė –IKI Premija ir Senjorų kortelė kartu.

1.2.5. Debetinė kortelė – debetinė mokėjimo kortelė IKI PREMIJA / IKI PREMIJA Senjorams, kuri Klientams buvo išduodama iki 2016 m. gegužės 14 d. ir su kuria buvo galima atsiskaityti už prekes Parduotuvėje iki 2017 m. gegužės 14 d.

1.2.6. Klientas – Kortelės turėtojas.

1.2.7. Anketa – IKI nustatytos formos Kortelės išdavimo anketa

1.2.8. Parduotuvė – parduotuvė iki, iki Express.

1.2.9. Lojalumo programa – Klientui skirta IKI lojalumo programa, suteikianti teisę Klientui gauti specialius pasiūlymus ir nuolaidas Parduotuvėje.

1.3. Kortelė išduodama ir naudojama vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, kurios, įskaitant Taisyklių pakeitimus, yra skelbiamos interneto svetainėje www.iki.lt.

1.4. Kortelės turėtojui Parduotuvėje pateikus Kortelę, taikomos Taisyklės, galiojančios Kortelės pateikimo metu.

  1. Kortelės išdavimas

2.1. Kortelę gali įsigyti fizinis asmuo nuo 16 metų, užpildęs Anketą ir pateikęs duomenis, kurie Anketoje nurodyti kaip privalomus pateikti, bei sumokėjęs Kortelės išdavimo mokestį – 0,87 EUR.

2.2. Jei Klientas pageidauja gauti Senjorų kortelę, Klientui užpildžius Anketą, Parduotuvės darbuotojas turi teisę paprašyti Kliento pateikti pensijos gavėjo ir/ar neįgaliojo pažymėjimą. Nepateikus Parduotuvės darbuotojui pensijos gavėjo ir/ar neįgaliojo pažymėjimo, Klientui išduodama IKI Premija kortelė.

2.3. Nepateikus Anketoje privalomų nurodyti duomenų ir/ar nepasirašius Anketos, Kortelė neišduodama.

2.4. IKI turi teisę keisti Kortelės išdavimo mokesčio dydį, apie tai prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų paskelbus interneto svetainėje www.iki.lt.

2.5. Kortelė yra IKI nuosavybė.

2.6. Kortelė gali būti išduodama tik 1 (vienam) fiziniam asmeniui.

2.7. Kortelė yra asmeninė ir ja gali naudotis tik tas asmuo, kurio vardu išduota Kortelė. IKI turi teisę paprašyti asmens dokumento, siekiant įsitikinti, kad Kortele naudojasi tas asmuo, kurio vardu išduota Kortelė.

2.8. Jei Klientas, jau turintis Senjorų kortelę, įsigyja/turi dar vieną Senjorų kortelę, IKI turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro įspėjimo blokuoti anksčiau Klientui išduotą Senjorų kortelę.

  1. Kortelės praradimas, atnaujinimas ir grąžinimas

3.1. IKI, gavusi iš Kliento pranešimą apie Kortelės praradimą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas užblokuoja Kortelę.

3.2. Per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie Kortelės praradimą pateikimo Klientas gali raštu prašyti atblokuoti Kortelę. Jei Kortelė užblokuota ir per nustatytą terminą neatblokuojama, Klientas nebegali toliau naudotis Kortele.

3.3. IKI turi teisę laikinai sustabdyti naudojimąsi Kortele, jei Klientas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų arba IKI kyla įtarimas, jog Kortele arba jos duomenimis naudojasi asmenys, neturintys teisės ja naudotis, ar Kortelės naudojimas pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus. Operacijos su Kortele atnaujinamos, kai nelieka aplinkybių, dėl kurių operacijos su Kortele buvo laikinai sustabdytos, gavus raštišką Kliento prašymą.

3.4. Jei Klientas nenaudoja Kortelės Parduotuvėse ilgiau kaip 1 (vienerius) metus, IKI turi teisę blokuoti Kortelę.

3.5. Klientui pametus, sugadinus, ar kitu būdu praradus Kortelę, nauja Kortelė išduodama Klientui užpildžius pakartotinai išduodamos Kortelės Anketą ir sumokėjus Kortelės išdavimo mokestį – 0,87 EUR, o anksčiau Klientui išduota Kortelė yra užblokuojama.

3.6. Nuo 2017 m. gegužės 15 d., kuomet panaikinta galimybė naudotis Kortele mokėjimams, visos Kortelės ir toliau galioja kaip lojalumo kortelės, su kuriomis Parduotuvėse teikiamos naudos pagal tuo metu galiojančią lojalumo programą (-as).

  1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

4.1. Duomenų apimtis, tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai. Įsigyjant Kortelę ir užpildant Anketą Klientas pateikia Kortelei išduoti, Lojalumo programai vykdyti ir administruoti būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, gimimo datą. Klientas gali Anketoje nurodyti adresą, lytį, elektroninį paštą, kuris naudojamas bendravimo su Klientu tikslais ir yra būtinas, jeigu Klientas ketina prisijungti prie lojalumo programos IKI PREMIJA/IKI PREMIJA SENJORAMS paskyros interneto svetainėje www.iki.lt. Naudojant Kortelę IKI taip pat gauna ir tvarko duomenis apie Kliento pirkinius (parduotuvės, prekės, kiekiai, kainos, nuolaidos, pirkimo laikas). Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būtinybė įvykdyti susitarimą su Klientu dėl Kortelės išdavimo ir aptarnavimo.

4.2. Kliento nurodyti anketoje duomenys kartu su pirkinių istorija naudojami automatizuotai įvertinant Klientų poreikius ir pomėgius, siekiant pagal juos pritaikyti Klientui siūlomas nuolaidas ir siunčiamą rinkodaros informaciją, jeigu Klientas dėl to neprieštarauja. Klientų profiliai sudaromi įvertinant įvairius demografinius požymius ir pirkinių tendencijas, pavyzdžiui, jeigu Klientas gyvena šalia konkrečios IKI parduotuvės ir neretai perka daržovių, jis gali būti įtrauktas į Klientų grupę, kuri bus informuojama apie akcijas daržovėms toje IKI parduotuvėje. Šių duomenų tvarkymo profiliavimo tikslais teisinis pagrindas – būtinybė siekti IKI teisėtų interesų pritaikant IKI paslaugas kiek įmanoma Klientų poreikiams bei efektyvinant IKI verslą.

4.3. Duomenų gavėjai. Kliento asmens duomenų valdytojas yra IKI. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – tel. 8 5 260 17 00, el. p. [email protected]

4.4. Klientų duomenų konfidencialumui ir saugumui užtikrinti taikomos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės. Klientų duomenis gali matyti tik tie IKI darbuotojai, kuriems tai būtina tais tvarkymo tikslais, kurie nurodyti šiose Taisyklėse.

4.5. Klientų duomenis taip pat gali pasiekti IKI partneriai, teikiantys informacines sistemas lojalumo kortelėms aptarnauti, teikiantys reklaminių pranešimų SMS žinutėmis bei el. paštu siuntimo paslaugas, kiti IKI partneriai, teikiantis paslaugas, susijusias su Kortele ir/ar Lojalumo programa, tiek, kiek būtina jų paslaugų teikimo tikslais. Visi pasitelkiami IKI partneriai yra įsipareigoję tvarkydami Klientų duomenis griežtai laikytis konfidencialumo.

4.6 Duomenų saugojimo terminas.

Duomenų kategorijaDuomenų tvarkymo terminas
Kortelės išdavimo anketos duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, mob. tel. numeris, el. pašto adresas, gyv. vietos adresas, lytis, lojalumo kortelės iki Premija/iki Premija Senjorams kortelės numerisduomenys tvarkomi tol, kol Klientas naudojasi Kortele ir 10 metų po Kortelės užblokavimo
Lojalumo programą aptarnaujančioje sistemoje fiksuoti Kliento dalyvavimo lojalumo programoje duomenys: kortelės išdavimo, aktyvavimo keitimo, data, susietų kortelių numeriai ir pan.)duomenys tvarkomi tol, kol Klientas naudojasi Kortele ir 10 metų po Kortelės užblokavimo
Kliento pirkimo duomenys: pirkinio krepšelis (prekės, kiekiai, kainos), pirkimo data ir laikas, pirkimo suma, atsiskaitymo būdas, lojalumo kortelės iki Premija/iki Premija Senjorams kortelės numeris, parduotuvės numeris ir adresas2 metai
Elektroninė kasos juosta, kurioje tekstiniu formatu saugoma pirkimo čekių informacija6 metai
Apibendrinti (suminiai) Kliento pirkimo duomenys7 metai
Klientui pateiktų asmeninių pasiūlymų siuntimo duomenys (SMS žinutės)3 mėnesiai po išsiuntimo
Klientų duomenys el. pašto pranešimams siųsti, kurie tvarkomi pranešimų siuntimo sistemose tiesioginės rinkodaros tikslais2 metai po paskutinės kliento reakcijos (laiško atidarymo, nuorodos laiške paspaudimo ir pan.)
Klientų telefonų numeriai, naudojami SMS tiesioginės rinkodaros pranešimams siųsti5 metai po paskutinio pirkimo
Klientų pirkimų duomenys, naudojami profiliavimuiNe senesni negu 2 metai

4.7. Klientų teisės. Klientas užpildydamas Anketą gali nurodyti, kad nesutinka su jo duomenų tvarkymu profiliavimo ar tiesioginės rinkodaros tikslais, pažymėdamas savo pasirinkimą Anketoje. Klientas bet kada po Anketos pateikimo turi teisę išreikšti nesutikimą su duomenų tvarkymu profiliavimo ar tiesioginės rinkodaros tikslais, susisiekdamas su IKI el.p. [email protected] arba paštu UAB „Palink“, Lentvario g. 33, Vilnius.

4.8. Klientas turi teisę bet kada susisiekęs su IKI el.p. [email protected] arba paštu UAB „Palink“, Lentvario g. 33, Vilnius, arba su IKI duomenų apsaugos pareigūnu el. p. [email protected], susipažinti su jo tvarkomais asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis, reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą.

4.9. Manydamas, kad jo teisės į privatumą buvo pažeistos, Klientas gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas [email protected]

5. Papildoma informacija dėl Debetinių kortelių

5.1. Nuo 2016 m. gegužės 15 d. Debetinės kortelės sąskaitos papildymas nėra galimas grynaisiais pinigais, mokėjimo nurodymu ar kitu būdu.

5.2. Nuo 2017 m. gegužės 15 d. Debetinės kortelės sąskaitoje esančių pinigų negalima panaudoti atsiskaitymui Parduotuvėje.

5.3. Klientui nepanaudojus Debetinės kortelės sąskaitoje esančio pinigų likučio iki 2017 m. gegužės 14 d., Klientas turi teisę nuo 2017 m. gegužės 15 d. iki 2017 m. birželio 30 d. bet kurioje Parduotuvėje užpildyti prašymą Debetinėje kortelės sąskaitoje esantiems pinigams grąžinti, nurodant sąskaitą, į kurią IKI per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, perves Klientui Debetinės kortelės sąskaitoje turėtą pinigų likutį.


5.4. Klientui pageidaujant nutraukti Debetinės kortelės naudojimą ir susigrąžinti Debetinės kortelės sąskaitoje esantį pinigų likutį, Klientas privalo raštu pranešti IKI apie atsisakymą toliau naudotis Debetine kortele ir tikslią datą, nuo kurios jis nebepageidauja naudotis Debetine kortele. Debetinės kortelės sąskaitoje esantis pinigų likutis grąžinamas Klientui, pervedant pinigus į kitą, Kliento prašyme nurodytą, sąskaitą ne vėliau nei per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Debetinės kortelės uždarymo.

5.5. Jeigu Debetinės kortelės sąskaitoje atsirado įsiskolinimas (kreditas), nors Klientui IKI kredito nesuteikė, tai Klientas privalo padengti susidariusį įsiskolinimą (kreditą) nedelsiant, jei su IKI nesusitariama kitaip.

5.6. Kiekvieno atsiskaitymo Debetine kortele metu kasos kvite yra spausdinamas Debetinės kortelės sąskaitos likutis.

5.7. Klientas, pastebėjęs netikslumų Debetinės kortelės likutyje ar ataskaitoje, nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip 1 (vieną) darbo dieną, žodžiu informuoja IKI dėl pastebėtų ataskaitoje klaidų ir/arba kitų netikslumų, o per 3 (tris) darbo dienas patvirtina pretenziją raštu. IKI gautą Kliento pretenziją išnagrinėja per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiškos pretenzijos gavimo.

5.8. Debetinės kortelės uždarymas neatleidžia Kliento nuo pareigos padengti visus įsiskolinimus, atsiradusius naudojant Debetinę kortelę.

5.9. Klientas privalo grąžinti IKI visas be pagrindo į Kortelės sąskaitą įplaukusias pinigų sumas.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Šios Taisyklės skelbiamos interneto svetainėje www.iki.lt.

6.2. IKI turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, atnaujinti ar panaikinti šias Taisykles ar nutraukti Lojalumo programą apie tai iš anksto asmeniškai nepranešus Kortelės turėtojui. Apie šiame punkte nurodytus IKI sprendimus Kortelių turėtojai informuojami interneto svetainėje www.iki.lt ir/ar Parduotuvėse.

Aktuali ir detali informacija apie Kortelę ir Lojalumo programą yra teikiama interneto svetainėje www.iki.lt, IKI nemokamu informacijos tel.: 8 800 114 54 (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.).

Paskutinį kartą taisyklės atnaujintos 2020.10.20