1. Bendrosios nuostatos:
  1.1. Konkurso „Menas be stogo atgyja“ (toliau – Konkursas) organizatorius yra IKI Lietuva, UAB (toliau – Organizatorius), juridinio asmens kodas 110193723, buveinės adresas Pilaitės pr. 42, 06222 Vilnius.
  1.2. Konkursas vykdomas Organizatoriaus interneto svetainėje www.iki.lt (toliau – Interneto svetainė). Konkursas vykdomas kartu su Organizatoriaus partneriais – UAB JC Decaux (toliau – Partneris), juridinio asmens kodas 110587629, buveinės adresas Vilniaus g. 31, LT-01402.
  1.3. Siekiamas Konkurso rezultatas: atrinkti 3 geriausius menininkų kūrinius (toliau – Kūrinys) ir panaudoti juos ant Organizatoriaus platinamos atributikos: drobinių maišelių ir/ar daugkartinių kavos puodelių.
 2. Konkurso terminai:
  2.1. Nuo 2021 m. rugpjūčio 6 d. iki 2021 m. rugpjūčio 26 d. (imtinai) Kūriniai yra talpinami Organizatoriaus interneto svetainėje www.iki.lt (toliau – Interneto svetainė), kurioje šios svetainės lankytojai galės balsuoti už jiems patikusį Kūrinį.
  2.2. 2021 m. rugpjūčio 25 d. skelbiami trys Konkurso nugalėtojai.
 3. Reikalavimai Konkurso dalyviui
  3.1. Konkurse dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės kartu su Partneriu inicijuoto projekto „Menas be stogo“ menininkai, eksponuoti LAUKO GALERIJOJE „Menas be stogo“ ir pagal specialų šaukimą išreiškę norą dalyvauti konkurse „Menas be stogo atgyja“ bei išreiškę norą dalyvauti Konkurse ir pateikę savo Kūrinius Partneriui (toliau – Konkurso dalyvis)
  3.2. Konkurse gali dalyvauti tik vienas Konkurso dalyvio Kūrinys.
 4. Konkurso apdovanojimas:
  4.1. Konkurso nugalėtojais bus skelbiami 3 Konkurso dalyviai, iš kurių kiekvienam bus įteiktas 1000 Eur dydžio piniginis prizas.
 5. Konkurso eiga:
  5.1. Interneto svetainėje patalpinami Kūriniai, kuriuos Konkurso dalyviai pateikė Partneriui. Prie Kūrinio nurodomas Konkurso dalyvio vardas, pavardė ir Kūrinio pavadinimas.
  5.2. Nuo 2021 m. rugpjūčio 6 d. iki 2021 m. rugpjūčio 26 d. (imtinai) Interneto svetainės lankytojai gali balsuoti už jiems patinkančius Kūrinius. Vienas lankytojas gali balsuoti 1 kartą.
  5.3. Organizatorius turi 1000 balsų, kuriuos gali paskirti savo nuožiūra vienam arba keliems Konkurso dalyviams.
  5.4. 2021 m. rugpjūčio 26 d. Organizatoriaus paskirstyti balsai susumuojami kartu su Interneto svetainės lankytojų balsais ir išrenkami 3 (trys) Konkurso nugalėtojai.
  5.5. Konkurso nugalėtojai, nurodant vardą ir pavardę bei Kūrinio pavadinimą, skelbiami 2021ֶ m. rugpjūčio 26 d. Interneto svetainėje.
  5.6. Konkurso apdovanojimas yra Konkurso nugalėtojui įteikiamas per 30 kalendorinių dienų nuo laimėjimo paskelbimo momento.
  5.7. Organizatorius susisieks su Konkurso nugalėtojais kontaktais (el.paštu ir/ar mob.tel.), kuriuos Konkurso dalyvis pateikė Partneriui.
  5.8. Visi su Konkurso apdovanojimu susiję mokesčiai (jei tokie būtų taikomi) bus mokami Organizatoriaus.
 6. Kitos sąlygos
  6.1. Konkurso dalyvis, dalyvaudamas Konkurse, patvirtina, kad:
  6.1.1. jis yra Kūrinio autorius ir turi teisę viešinti Kūrinį bei perduoti Kūrinio autoriaus turtines teises Organizatoriui kaip numatyta šiose Taisyklėse;
  6.1.2. Kūrinys nepažeidžia kitų asmenų teisių;
  6.1.3. jis sutinka, kad Kūrinys Konkurso vykdymo tikslu būtų viešinamas Interneto svetainėje ir socialinio tinklo Facebook Organizatoriaus profilyje bei kitose Organizatoriaus komunikacijos priemonėse;
  6.1.4. jis sutinka, kad Organizatorius viešai paskelbtų Konkurso dalyvio vardą ir pavardę Konkurso laimėjimo atveju;
  6.2. Konkurso dalyvis, pateikdamas Kūrinį Organizatoriui, taip pat išreiškia savo neatšaukiamą sutikimą leisti Organizatoriui laimėjimo atveju neatlygintinai naudoti Kūrinį ant drobinių maišelių ir/arba daugkartinių puodelių (toliau – Daiktus), neribojant teritorija ir terminu, parduoti Daiktus, juos reklamuoti, viešinti Organizatoriaus nuožiūra ir pasirinktais būdais bei priemonėmis.
 7. Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka:
  7.1. Konkurso dalyvis turi teisę iki 2021 m. rugsėjo 26 d. teikti skundus dėl Konkurso eigos. Skundus galima pateikti Organizatoriui raštu, adresu Pilaitės pr. 42, 06222 Vilnius, arba el. p. [email protected].
  7.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Konkurso dalyviui atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
 8. Kitos sąlygos:
  8.1. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Konkurso taisykles ir (ar) nutraukti Konkursą, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios Konkurso taisyklės.
  8.2. Konkurso taisyklės skelbiamos interneto svetainėje www.iki.lt.
  8.3. Asmenys, dalyvaujantys Konkurse, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.